Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) Volcanic structure and evolution of Kimolos and Polyegos (Milos island group) (Abstracts)  PDF
Μιχαήλ Δ. Φυτίκας, Γ. Ε. Βουγιουκαλάκης
 
Τόμ. 25 (1990) Hydrogeological investigations at the North coast of the Crete island with the aid of thermal infrared airphotography. (abstracts) = Υδρογεωλογικές έρευνες στα βόρεια παράλια της νήσου Κρήτης, με τη βοήθεια υπέρυθρων αεροφωτογραφιών.  PDF
Παναγιώτης Τσόμπος
 
Τόμ. 25 (1990) FE-Carpholite-chloritoid assemblages in metapelites-metasandstones of Skopelos island, N.Sporades, Greece.(abstracts) = Παρουσία FE -καρφολίτη-χλωριτοειδή σε μεταπηλιτικά-μεταψαμιτικά πετρώματα της νήσου Σκοπέλου , Β.Σποράδες.  PDF
Ε. Μπόσκος, Α. Λιάτη
 
Τόμ. 25 (1990) Composition and species diversity in lata miocene faunal assemblages of Northern Greece (abstracts) = Είδη και κατανομή τους στα πανιδικά σύνολα του Ανώτερου Μειόκαινου της Β.Ελλάδας.  PDF
Luis de Bonis, G. Bouvrain, D. Geraads, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
Τόμ. 25 (1990) Geological structure of SW Argolis (Peloponnesus, Greece) (abstracts) = Γεωλογική δομή της ΝΔ Αργολίδας (Πελοπόννησος, Ελλάδα)  PDF
Παναγιώτης Γαϊτανάκης, Α. Δ. Φωτιάδης
 
Τόμ. 28 (1992) Ordovician and permian plutonism in the Southalpine crust (NW Italy and Ticino-Ch): a comparison (Abstracts)  PDF
A. Boriani, L. Pinarelli, Origoni E. Giobbi
 
Τόμ. 28 (1992) Author index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 28 (1992) Zeolites in Oligocene volcanic rocks, Dadia-Lefkimi area, Thrace, Northern Greece: mineralogy and cation exchange properties (Abstracts)  PDF
Νίκος Σ. Σκαρπέλης, Ι. Μαράντος, Γ. Ε. Χρηστίδης
 
Τόμ. 28 (1992) Recent activity on earthquake prediction research carried out by the seismological institute (Abstracts)  PDF
Δ. Παπαναστασίου, Ι. Κ. Δρακόπουλος, Ι. Λατουσάκης, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Γ. Δράκος
 
Τόμ. 28 (1992) Discharge properties of radon isotopes in Hellenic geothermal fields (Abstracts)  PDF
Δ Κοσμάτου, Ευάγγελος Λάγιος, Γ Γιαννακοπούλου, Ιωάννης Γ. Λυριτζής
 
Τόμ. 28 (1992) The origin of the Milos bentonite deposits (Abstracts)  PDF
V.J Dietrich, R. Nuesch, D. Ballanti
 
Τόμ. 25 (1990) Paleomagnetism of late tertiary and plio-pleistocene formations of Northern Greece (abstracts) = Παλαιομαγνητιή μελέτη των σχηματισμών του Ανώτερου Τριτογενούς και Πλειο-πλειστοκαίνου της Β.Ελλάδος.  PDF
M. Westphal, Δ. Κοντοπούλου, , Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 25 (1990) Particle size granding as a factor of compaction result, in soils. (abstracts) = Η κοκκομετρική διαβάθμιση ως παράγοντας που επηρεάζει τη συμπύκνωση των εδαφών.  PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Γ. Δημόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Neogene and quartenary pyroclastics on the territory of Bulgaria- A review and new data (abstracts) = Νεογενή και Τεταρτογενή πυροκλαστικά ιζήματα στην περιοχή της Βουλγαρίας. Ανασκόπηση και νέα στοιχεία.  PDF
A. V. Harkovska, M. Y. Ziatkova, M. Y. Ziatkova, S. D. Chochov, Z. I. Vergilova
 
Τόμ. 25 (1990) Sentimentological evolution of mesozoic-early tertiary small ocean basins in the eastern mediterranean neotethys (abstracts) = Ιζηματολογική εξέλιξη μικρών ωκεάνιων λεκανών της Νεοτηθύος στην ανατολική Μεσόγειο κατά το Μεσοζωϊκό -Κατώτερο τριτογενές .  PDF
, P. D. Clift, P. J. Degnan, G. Jones
 
Τόμ. 25 (1990) Sur l' age de quelques amphibolites du Rhodope grec (abstracts) = Σχετικά με την ηλικία μερικών αμφιβολιτικών πετρωμάτων της Ελληνικής Ροδόπης  PDF
P. Celet, B. Clement
 
Τόμ. 28 (1992) Further evidence of a high thermal gradiet operating on a regional scale during the variscan metamorphism in the Eastern Alps (Abstracts)  PDF
R. Sassi, R. Spiess
 
Τόμ. 28 (1992) Biostratigraphic data on the cretaceous- tertiary boundary deposits of the Ionian zone (Abstracts)  PDF
P. Sadush
 
Τόμ. 28 (1992) Preliminary results of U-Pb and Rb-Sr investigations on metamorphic rocks of Thassos, Pangaeon complex, Northern Greece (Abstracts)  PDF
N. Wawrzenitz, A. Baumann, G. Nollau
 
Τόμ. 28 (1992) The Epanomi gas field, Thessaloniki- Greece; a case of naturally fractured reservoir (Abstracts)  PDF
Νίκος. Ρούσσος
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemical characteristics of volcanic rocks from the Eastern Aegean on an axis perpendicular to the volcanic arc (Abstracts)  PDF
Παναγιώτης Μητρόπουλος, Αθανάσιος. Κατερινόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) The uncommon metamorphic Cr- Ba- Fe- Cu deposit from the Busovaca district, Central Bosnia, Yugoslavia (Abstracts)  PDF
I. Jurkovic, D. Slovenec, K. Namjesnik
 
Τόμ. 28 (1992) Application of schreinemarker's method to a metamorphic area located at the Northern flank of the menders massif- Western Turkey (Abstracts)  PDF
O Candan, O. Dora
 
Τόμ. 25 (1990) Macroseismic observations after the October 16th 1988 earthquake at the Kyllinis peninsula (NW Peloponnesus, Greece) (abstracts) = Μακροσεισμικές παρατηρήσεις μετά το σεισμό της 16ς Οκτωβρίου 1988 στη χερσόνησο της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα)  PDF
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Ε. Λόγος, Γ. Δ. Δανάμος., Ι Φουντούλης, Ε. Αδαμοπούλου
 
Τόμ. 25 (1990) An application software for geochemical data processing and mapping in 2D and 3D (abstracts) = UNIGX ένα πρόγραμμα Η/Υ επεξεργασίας γεωχημικών δεδομένων και χαρτογράφησης σε δύο και τρείς διαστάσεις.  PDF
Ε. Βασιλειάδης, Δ. Σγουρός, Ν. Ανδρουλακάκης
 
51 - 75 από 355 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.