Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) 5th Annual Meeting , Athens, Chios - Lesbos, Greece, May 25-31, 1992 (Abstracts)  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 28 (1992) Further chemical data on the upper ordovician acidic plutonism in the Austrides of the Eastern Alps. (Abstracts)  PDF
C. Mazzoli, R. Sassi
 
Τόμ. 28 (1992) Evonian tentaculites of transcaucasian part Gondwana- land margin and its biostratigraphic and paleogeographic significance (Abstracts)  PDF
I.V. Dorodnova
 
Τόμ. 28 (1992) Paleotethyan tectonic evolution of the North Tethyan margin in the Central Pontides, N Turkey (Abstracts)  PDF
T. Ustaomer, A.H.F. Robertson
 
Τόμ. 28 (1992) The pelagic and triassic deep- water sequence of Western Sicily and its continuation in the Eastern Mediterranean area (Abstracts)  PDF
H. Kozur
 
Τόμ. 28 (1992) K- feldspar megacrysts bearing granitic suite in the Serre (Calabria, Southern Italy) (Abstracts)  PDF
Moro A. Del, A. Fornelli, A. Paglionico
 
Τόμ. 28 (1992) Outcrops of magmatic and metamorphic rocks in the Ionian zone (Albania) (Abstracts)  PDF
A. Serjani, I. Bajo
 
Τόμ. 28 (1992) Events preceding the opening of the mesozoic tethys in the East Mediterranean region (Abstracts)  PDF
S. Kovacs
 
Τόμ. 28 (1992) The Rhodope question viewed Eastern Greece (Abstracts)  PDF
Braun E. Von
 
Τόμ. 28 (1992) Paleozoic magmatic rocks of Albania (Abstracts)  PDF
M. Shallo
 
Τόμ. 28 (1992) Conodot biostratigraphy of the middle-upper triassic hallsatt limestone (S.I) facies: examples from Northern Hungary (Abstracts)  PDF
S. Kovacs
 
26 - 36 από 36 Στοιχεία << < 1 2 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.