Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) Bentonite and related deposits. World economic significance and situation in Greece (abstracts) = Μπετονίτης και συναφή κοιτάσματα.Παγκόσμια οικονομική σημασία και οι συνθήκες στην Ελλάδα.  PDF
G. W. Luttig, F. W. Wiedenbein
 
Τόμ. 25 (1990) Structural and geomorphological characteristics expressing strike-slip motion on the central part of the north Anatolian fault zone around Niksar, Turkey.(abstacts) = Τεκτονικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά κίνησης οριζόντιας μετατόπησης στο κεντρικό τμήμα της ριξηγενούς ζώνης της Βόρειας Ανατολίας στην περιοχή Niksar , Τουρκία.  PDF
S. Z. Tutkun, O. Tatar, H. Temiz
 
Τόμ. 25 (1990) New data on Mesozoic paleogeography of the Vardar domain: Almpias and Peonias basins (Macedonia, Nothern Internal Hellenides) (abstracts) = Νέα δεδομένα για την παλαιογεωγραφία της ζώνης Αξιού κατά το Μεσοζωικό: Λεκάνες Αλμωπίας και Παιονίας (Μακεδονία, Βόρειες Εσωτερικές Ελληνίδες)  PDF
J. Ferriere, Α. Στάης
 
Τόμ. 28 (1992) Author index  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 28 (1992) Structural geology and tectonics: maps of Caucasus (Abstracts)  PDF
A.A Belov
 
Τόμ. 28 (1992) On the origin of the vermiculite deposits in the Balkan penninsula (Abstracts)  PDF
M. Zhelyaskova-Panayotova, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου, P.M Petrov, Μαγδαληνή Λάσκου, A. Alexadrova
 
Τόμ. 28 (1992) Santorini, part of the Hellenic arc age relatonship of its earliest volcanism (Abstracts)  PDF
M. Seidenkrantz, W.L. Friedrich
 
Τόμ. 28 (1992) High fluorine contents of the pliocene volcanic rocks in the Golcuk area, Isparta/Western Taurides (Abstracts)  PDF
N. Ozgur, A. Pekdeger, H.J. Schneider
 
Τόμ. 28 (1992) Tertiary extension of continental crust and uplift of Psiloritis "Metamorphic core complex" in the central part of the Hellenic arc (Crete, Greece) (Abstracts)  PDF
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Η. Φασούλας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 28 (1992) Hardaness test using a thin section lapping machine. Application on ophiolitic speciments from Chalkidiki/ Greece (Abstracts)  PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
 
Τόμ. 25 (1990) Evidence for a stochastic model of global seismicity (abstracts) = Ένδειξη για ένα στοχαστικό μοντέλο παγκόσμιας σεισμικότητας.  PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Τ. Μ. Τσάπανος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Κ. Β. Μπαγιάτης, Χρήστος Χ. Κουκουβίνος
 
Τόμ. 25 (1990) Geogenic and anthropogenic influences on soils of the Western Thessaly plain, Greece. (abstracts) = Γεωγενής κι ανθρωπογενής επίδραση στα εδάφη της πεδιάδας της Δυτικής Θεσσαλίας.  PDF
Βασιλική Σχιμάνη, Heinrich Emil Schneider
 
Τόμ. 25 (1990) Morphology and composition of the gold grains of the Gallikos area , Northern Greece as compared tio some gold grains of the RHine Vallrey ,F.R.G (abstracts)  PDF
Ι. Μπομπότη-Τσιτλακίδου, Μιχάλης . Βαβελίδης, G. C. Amstutz
 
Τόμ. 25 (1990) Geological structure and evolution of the Nisyros volcano (abstacts) = Γεωλογική δομή κι εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου  PDF
Δ Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Δ. Θ. Σακελλαρίου
 
Τόμ. 25 (1990) New observations on permian stratigraphy in Greece and geodynamic interpretation (abstracts) = Νέες παρατηρήσεις στη στρωματογραφία του Πέρμιου της Ελλάδας και η γεωδυναμική τους ερμηνεία.  PDF
A. Baud, C. Jenny, Δ Παπανικολάου, Γ. Ν. Σιδέρης, G. M. Stampfli
 
Τόμ. 28 (1992) Significance of ophiolite- bearing terrains of the Lucanian Appennine (Southern Italy) (Abstracts)  PDF
C. Monaco, L. Morten, L. Tortorici
 
Τόμ. 28 (1992) Foraminifera biostratigraphy of the lower cretaceous flysch of the Ukrainian Carpathians (Abstracts)  PDF
L.D Ponomareva
 
Τόμ. 28 (1992) Jarosite: an important mineral for prospection and exploration of silver and gold in Greece (Abstracts)  PDF
Μιχάλης Κ. Βαβελίδης
 
Τόμ. 28 (1992) Emplacament tectonism and the position of chrome ores in the Mega Isoma peridotites, SW Othris, Greece (Abstracts)  PDF
Α. Ράσσιος, Μ. Κωνσταντίνου, Γ. Κωνσταντοπούλου
 
Τόμ. 28 (1992) Metamorphic zonation in Northern Greece, and its bearing on the Eohellenic obduction issue (Abstracts)  PDF
A. Michard
 
Τόμ. 28 (1992) Lignite coal deposits of the Western Turkiye (Abstracts)  PDF
H. Inaner, E. Nakoman
 
Τόμ. 28 (1992) Quality checks for geophysical borehole logging results (Abstracts)  PDF
K. Buckup, Γ. Ν. Σιδέρης
 
Τόμ. 25 (1990) Paleomagnetic investigations along the ophiolitic belt of Chalkidiki (abstracts) = Παλαιομαγνητικές έρευνες κατά μήκος της ζώνης των οφειολίθων της Χαλκιδικής.  PDF
, Δ. Κοντοπούλου, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, M. Westphal
 
Τόμ. 25 (1990) The partitioning of major and trace elements in the geochemical fractions of sentiments collected from the Ierissos gulf and the Adjacent areas (abstracts) = Η κατανομή κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων στα γεωχημικά κλάσματα των ιζημάτων του κόλπου της Ιερισσού και της γειτονικής περιοχής.  PDF
Φ. Σακελλαριάδου
 
Τόμ. 25 (1990) Some stratigraphic and palaeontologic observations on the cretaceous/tertiary boundary in the Niksar region (Pontid-Tutrkey) (abstracts) = Μερικές στρωματογραφικές και παιοντολογικές παρατηρήσεις στα όρια του Κρητιδικού/Τριτογενούς της περιοχής Niksar (Ποντίδες-Τουρκία)  PDF
N Inan, H. Temiz
 
76 - 100 από 355 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.