Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) Evidence for a stochastic model of global seismicity (abstracts) = Ένδειξη για ένα στοχαστικό μοντέλο παγκόσμιας σεισμικότητας.  PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Τ. Μ. Τσάπανος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Κ. Β. Μπαγιάτης, Χρήστος Χ. Κουκουβίνος
 
Τόμ. 25 (1990) Geogenic and anthropogenic influences on soils of the Western Thessaly plain, Greece. (abstracts) = Γεωγενής κι ανθρωπογενής επίδραση στα εδάφη της πεδιάδας της Δυτικής Θεσσαλίας.  PDF
Βασιλική Σχιμάνη, Heinrich Emil Schneider
 
Τόμ. 25 (1990) The partitioning of major and trace elements in the geochemical fractions of sentiments collected from the Ierissos gulf and the Adjacent areas (abstracts) = Η κατανομή κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων στα γεωχημικά κλάσματα των ιζημάτων του κόλπου της Ιερισσού και της γειτονικής περιοχής.  PDF
Φ. Σακελλαριάδου
 
Τόμ. 25 (1990) Some stratigraphic and palaeontologic observations on the cretaceous/tertiary boundary in the Niksar region (Pontid-Tutrkey) (abstracts) = Μερικές στρωματογραφικές και παιοντολογικές παρατηρήσεις στα όρια του Κρητιδικού/Τριτογενούς της περιοχής Niksar (Ποντίδες-Τουρκία)  PDF
N Inan, H. Temiz
 
Τόμ. 25 (1990) The origin and emplacament of the Vrondou granite, Serres,N.E. Greece (abstracts) = Προέλευση και γεωλογική τοποθέτηση του γρανίτη της Βροντούς(Σέρρες, ΒΑ Ελλάδα)  PDF
Κ. Κολοκοτρώνη, J. E. Dixon
 
Τόμ. 28 (1992) Significance of ophiolite- bearing terrains of the Lucanian Appennine (Southern Italy) (Abstracts)  PDF
C. Monaco, L. Morten, L. Tortorici
 
Τόμ. 28 (1992) Foraminifera biostratigraphy of the lower cretaceous flysch of the Ukrainian Carpathians (Abstracts)  PDF
L.D Ponomareva
 
Τόμ. 28 (1992) Jarosite: an important mineral for prospection and exploration of silver and gold in Greece (Abstracts)  PDF
Μιχάλης Κ. Βαβελίδης
 
Τόμ. 28 (1992) Emplacament tectonism and the position of chrome ores in the Mega Isoma peridotites, SW Othris, Greece (Abstracts)  PDF
Α. Ράσσιος, Μ. Κωνσταντίνου, Γ. Κωνσταντοπούλου
 
Τόμ. 28 (1992) Metamorphic zonation in Northern Greece, and its bearing on the Eohellenic obduction issue (Abstracts)  PDF
A. Michard
 
Τόμ. 28 (1992) Lignite coal deposits of the Western Turkiye (Abstracts)  PDF
H. Inaner, E. Nakoman
 
Τόμ. 28 (1992) Quality checks for geophysical borehole logging results (Abstracts)  PDF
K. Buckup, Γ. Ν. Σιδέρης
 
Τόμ. 25 (1990) Paleomagnetic investigations along the ophiolitic belt of Chalkidiki (abstracts) = Παλαιομαγνητικές έρευνες κατά μήκος της ζώνης των οφειολίθων της Χαλκιδικής.  PDF
, Δ. Κοντοπούλου, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, M. Westphal
 
Τόμ. 25 (1990) Pyrite framboids in the lignite deposit of the Plakia-Levkogia area, Crete.(abstracts) = Framboids σιδηροππυρίτη στο κοίτασμα λιγνίτη της περιοχής Πλακιά-Λευκογείων Ρεθύμνου Κρήτης.  PDF
Νικόλαος Κ. Κούκουζας, Στυλιανός Β. Σκουνάκης
 
Τόμ. 25 (1990) Comparison of two paleozoic domains in Turkey: Saimbeyli-Adana in Taurides and Arac-Kastamonu in Pontides(abstacts) = Σύγκριση δύο περιοχών του Παλαιοζωϊκού στην Τουρκία: Saimbeyli-Adana στις Ταυρίδες και Arac-Kastamonu στις Ποντίδες  PDF
S. Z. Tutkun, D. Boztug
 
Τόμ. 25 (1990) Peripacific view(s) on an alpine belt: the Hellenides (abstracts) = Η εφαρμογή περιειρηνικού προτύπου σε μια αλπική ζώνη: οι Ελληνίδες  PDF
J. Ferriere, Michel Bonneau, B. Clement, F. Thiebault
 
Τόμ. 28 (1992) Superposition of Hercynian and Alpine deformations in the malaguide complex (Btic cordilleras, Spain) (Greece)  PDF
Zaldivar J. Galindo-, F. Gonzalez-Lodeiro, A. Jabaloy
 
Τόμ. 28 (1992) Siliciclastic- carbonatic transitions in the lower cretaceous transgressive series of the Almopian subzone in the Aridea area (Northern Greece) (Abstracts)  PDF
Α. Γαλέος, Φ. Πομώνη-Παπαϊωάννου, Στέλλα Π. Τσαϊλά-Μονοπώλη, Χρυσάνθη Ε. Ιωακείμ
 
Τόμ. 28 (1992) Emplacement and deformation of the Sithonia granitoid pluton (Macedonia, Greece) (Abstracts)  PDF
Μάρκος Δ. Τρανός, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 28 (1992) A tcontribution of cornell's classical approach to seismic hazard analysis of Volos; Central Greece (Abstracts)  PDF
Ι. Παπούλια
 
Τόμ. 28 (1992) Observations hydrogeologiques dans la region de Messogia (Attique, Grece) (Abstracts)  PDF
Σπυρίδων Π. Λέκκας
 
Τόμ. 28 (1992) Products of recent vollcanism transported from Nisyros island to Anatolian Peninsula (Abstracts)  PDF
T Ercan, O Akiman, B. Can., B Erisen
 
Τόμ. 28 (1992) Tectonic windows of the external zones in the region of Peshkopia (Eastern Albania) (Abstracts)  PDF
Shyqyri Aliaj
 
Τόμ. 25 (1990) Combined research for the evaluation of ground and surface waters in Naxos island, Greece. (abstracts) = Έρευνα για συνδυασμένη αξιοποίηση υπογείων κι επιφανειακών νερών στη Νάξο.  PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Θ. Μ. Μιμίδης, Α. Καπλανίδης
 
Τόμ. 25 (1990) The porphyry molybdenum occurrence of "Pgoni Rachi" (Ne Kirki) and the Mineralogical classification of the hydrothermal alterations of subvolcanics in the area Kirki-Esymi (Thrace) (abstracts) = Η πορφυρική εμφανίση μολυβδαινίτη στη θέση "Παγώνη Ράχη" (Β.Α Κίρκη) και η ορυκτολογική ταξινόμηση των υδροθερμικών εξαλλοιώσεων υποηφαιστιτών περιοχής Κίρκης -Αισύμης (Ν.Έβρου)  PDF
K. Arikas
 
176 - 200 από 355 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.