Πολιτικές Σύνταξης

Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο

Η Ίδρυση της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

«Κατά το Φθινόπωρον του 1950 ολίγοι Έλληνες γεωλόγοι απεφάσισαν την ίδρυσιν Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Εις εκτέλεσιν της αποφάσεώς των αυτής συνέστησαν προσωρινήν Διοικούσαν Επιτροπήν διά την σύνταξιν του Καταστατικού της Εταιρίας, την υποβολήν τούτου εις το Πρωτοδικείον προς έγκρισιν, ως και διά την δημιουργίαν όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων νομικής και οικονομικής φύσεως διά την ίδρυσιν του Σωματείου. Η Επιτροπή απετελέσθη εκ των κάτωθι κατ' αλφαβητικήν σειράν:

1. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗ, Μηχανικού Μεταλλειολόγου.
2. ΒΟΡΕΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓιΟΥ, Καθηγητού του Ε.Μ Πολυτεχνείου και της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών.
3. ΓΟΥΝΑΡΗ ΗΛΙΑ, Καθηγητού του του Ε.Μ Πολυτεχνείου, Συμβούλου της ΔΕΗ.
4. ΔΟΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ομοτίμου Καθηγητού Ε.Μ Πολυτεχνείου.
5. ΖΑΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Γενικού Διευθυντού του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους.
6. ΚΑΡΑΓΕΟΡΓΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ, Γεωλόγου του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους (Ι.Γ.Ε. Υ.).
7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΜΩΝΟΣ, Πολιτικού Μηχανικού, Τ. Συμβούλου του Υπουργείου Συντονισμού.
8. ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓιΟΥ, Υφηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντού παρά τω ΙΓΕΥ, Επιμελητού του Ε.Μ Πολυτεχνείου.
9. ΠΑΠΑΠΑΜΑΤΙΟΥ IΟΑΝΝΟΥ, γφηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντού παρά τω ΙΓΕΥ.
10. ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, Γεωφυσικού του ΙΓΕΥ.

Της Επιτροπής διετέλεσε πρόεδρος ο καθηγητής κ. Ι. ΔΟΑΝΙΔΗΣ.
Εγκριθέντος του καταστατικού κσι περατωθεισών όλων των νομίμων διατυπώσεων διά την ίδρυσιν του Σωματείου, συνεκληθη την 21ηv Ιανουαρίου 1952 η πρώτη Γενική Συνέλευσις διά τον απολογισμόν του έργου της προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής και την εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Κατά την πρώτην ταύτη ν Γενικήν Συνέλευσιν των μελών της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας ο Πρόεδρος κ. ΔΟΑΝΙΔΗΣ προσφωνών τα μέλη της Εταιρίας, εξήρε το γεγονός της θεμελιώσεως επιστημονικού Σωματείου, προωρισμένου να συμβάλη σημαντικώς εις την πρόοδο ν των γνώσεών μας επί της Γεωλογίας της Ελλάδος. Οι lδρυταί της Εταιρίας, είπε, πιστεύουν, ότι συντόμως θα καταστή αύτη πεδίον ευγενούς αμίλλης των Ελλήνων Γεωλόγων και θα εμφανίση εις τον διεθνή επιστημονικόν κόσμον την αξιόλογον γεωλογικήν κίνησιν της χώρας μας.
Ο κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, γραμματεύς της Επιτροπής προσέθεσεν, ότι εις το πρόσφατον παρελθόν εγένοντο πολλάκις αποτυχούσαι προσπάθειαι συναδέλφων διά την ίδρυσιν της Γεωλογικής Εταιρίας. Ευρίσκει ότι δεν είναι τυχαίο ν και συμπτωματικόν η ίδρυσις του Σωματείου να συμπέση με μίαν περίοδον εντατικής εργασίας προς έρευναν του Ελληνικού υπεδάφους. Η εργασία αύτη, φρονώ ότι έκαμε περισσότερον αισθητή ν την έλλειψιν της Εταιρίας. Ελπίζω και εκφράζω την ευχήν η συσταθείσα Εταιρία να αποβή το μέσον επικοινωνίας και συνεργασίας των Ελλήνων γεωλόγων και ο φορεύς της προσπαθείας των τόσον εις το εσωτερικόν όσον και εις το εξωτερικόν.
Ο κ. ΔΟΑΝΙΔΗΣ ηυχήθη εν τέλει εις την Εταιρίαν προκοπή ν και εισηγήθη εν συνεχεία την εκλογή ν Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο ίδιος παρεκάλεσεν, όπως μη τον περιλάβουν εις το ψηφοδέλτιον, εις επιμόνους δε παρακλήσεις μελών της Εταιρίας όπως δεχθή και προεδρεύση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστών, είπεν, ότι εμμένει εις την παράκλησίν του να παραμείνη εφεξής απλούν μέλος της Εταιρίας. Γενομένης ψηφοφορίας εξελέγη Διοικητικόν Συμβούλιον, συγκροτηθέν είτε ως ακολούθως

ΒΟΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓιΟΣ, Πρόεδρος
ΣΟΛΩΜΟΣ IΩΑΝΝΗΣ, Αντιπρόεδρος
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ IΩΑΝΝΗΣ, Γεν. Γραμματεύς
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΟΡΓιΟΣ, Ειδ. Γραμματεύς
ΒΕΤΟΥΛΗΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ, Ταμίας
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Έφορος
ΖΑΧΟΣ ΚΥΡIΑΚΟΣ, Σύμβουλος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΜΩΝ, Σύμβουλος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, Σύμβουλος
ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Σύμβουλος

Ως μέλη δε της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν κατά σειράν επιτυχίας:

1. ΑΡΟΝΗΣ ΓΕΟΡΓιΟΣ
2. ΣΤΑ ΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΠΑΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΕΩNlΔΑΣ

Εκ των πρώτων μελημάτων του Δ. Συμβουλίου ήτο η οργάνωσις δημοσίων συνεδριών επιστημονικών ανακοινώσεων και εν συνεχεία η έκδοσις του Δελτίου της Εταιρίας, εις το οποίον θα αντανακλάται η όλη γεωλογική κίνησις εις την χώραν μας".

 

Πολιτικές ενότητας

Άρθρα

Μη επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Ευρετήρια

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Επιτομές

Μη επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Μη επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Πλήρη πρακτικά

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης

Η πολιτική σχετικά με την κριτική άρθρων αναφέρεται στην έντυπη έκδοση. (από την εκδοτική ομάδα)

 

Συχνότητα δημοσίευσης

Η περιοδική αυτή έκδοση δεν περιλαμβάνει τρέχοντα τεύχη, παρά μόνο ψηφιοποιημένα προηγούμενα τεύχη.

 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το περιοδικό αυτό προμηθεύει άμεση και ανοικτή πρόσβαση στα περιεχόμενά του με βάση την αρχή της ελεύθερης διάθεσης των πηγών και της έρευνας στο κοινό υποστηρίζοντας μια μεγαλύτερη παγκόσμια ανταλλαγή της γνώσης.
Βλ. Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Σχετικά με το περιοδικό

Τα ψηφιοποιημένα άρθρα βρίσκονται και σε έντυπη μορφή και στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία για την έντυπη συλλογή, θα πρέπει να απευθύνεστε στην παραπάνω βιβλιοθήκη στο τηλέφωνο 231 0 998588 (φαχ 231 0 998582, email: mintzari@geo.auth.gr)