Τόμ. 6, Αρ. 1 (1964)

Πίνακας Περιεχομένων

Γεωλογικαί και μικροπαλαιοντολογικαί παρατηρήσεις επί της νήσου Κέρκυρας = Geological and micropaleontological observations concerning Corfu island
Νικόλαος Θ. Μαραγκουδάκης
PDF
1-13
Περί της ηλικίας των τελευταίων βυθίσεων του Ιονίου πελάγους: ανεύρεσις προϊστορικού στρώματος της λίθινης εποχής εις ΒΔ Κέρκυραν = Uber das alter des letzten senkungen des Ionischen meers: entdecken prehistorischen schicht der steinzeit in NW Korfu
Μαρία Γ. Μαρκέτου-Πυλαρινού, Ελένη Σακελλαρίου-Μανέ
PDF
14-24
Συμβολή εις τον προσδιορισμόν της ηλικίας ορίζοντος του κρυσταλλοσχιστώδους της Ροδόπης = Contribution a la determination de l' age d' un horizon dans le cristallophyllien de Rhodope
Γεώργιος Ν. Μαράτος, Βασίλειος Π. Ανδρονόπουλος
PDF
25-35
Παρατηρήσεις τινές επί των κρυσταλλικών μαρμάρινων λατυποπάγων σχηματισμών της Κεντρικής και Νοτίου Αττικής = Some remarks on the crystalline marble breccia formations of Central and South Attica
Γάσπαρης Γ. Μιστάρδης
PDF
36-56
Περί μιας εμφανίσεως ηφαιστιτών εις την Α. Χαλκιδικήν = Sur la presence des roches volcaniques dans la Chalkidique
Βασίλειος Π. Ανδρονόπουλος
PDF
57-64
Ο σίδηρος και το μαγγάνιον εις τας άμμους των ακτών της νήσου Θήρας = The iron and manganese of the coasts of the island of Thera
Αθ. Α. Τάταρης
PDF
65-83
Μερικές σκέψεις για την ηφαιστειότητα και τεκτονική του Αιγαίου = Quelques opinions sur le volcanisme et la tectonique de l' Egee
Δημήτριος Α. Κισκύρας
PDF
84-112
Νεώτερα δεδομένα επί της ηλικίας των φυλλιτών Ροδόπης = Nouvelles donnees sur l; age des phyllites du Rhodope
Γεώργιος Ν. Μαράτος, Βασίλειος Π. Ανδρονόπουλος
PDF
113-131
Στρώματα Μελίας - Αλεξανδρουπόλεως: η ηλικία και η τοποθέτησίς των εις την δομήν της Ροδόπης = Les couches de Melia - Alexandroupolis: leur age et leur position dans la structure de Rhodope
Γεώργιος Ν. Μαράτος, Βασίλειος Π. Ανδρονόπουλος
PDF
132-146
Έρευναι επί των εις τα όρη της Αττικής τεταρτογενών επιφανειακών σχηματισμών: I = Investigations into quaternary superficial formations in the mountains of Attica=Recherches sur les formations quaternaires superficielles dans les montagnes de l' Attique
Γάσπαρης Γ. Μιστάρδης
PDF
147-195
Περί της ανευρέσεως της ζώνης Ωλονού - Πίνδου εις την χερσόνησον Περαχώρας: η γεωλογική ενότης της περιοχής Αττικής - Μεγαρίδος - Γερανείων = Olonos - Pindos schichten in der Perachora - Halbinsel und geologische vereinigung des Attika - Megaris - Geranei
Θωμάς Σ. Σπηλιάδης
PDF
196-214
Γεωλογικαί έρευναι εις Ανατολικήν Αργολίδα - Ερμιονίδα και περιοχήν Αγ. Θεοδώρων - Περαχώρας = Geological investigation in Eastern Argolis - Hermionis and Ag. Theodori - Perachora area
Αθ. Α. Τάταρης, Γεώργιος Α. Καλλέργης
PDF
215-231
Επί της παρουσίας του Ηωκαίνου εις το ημιμεταμορφωμένον υπόβαθρον της νήσου Θήρας = The Eocene in the semi - metamorphosed basement of Thera island
Αθ. Α. Τάταρης
PDF
232-238
Σκέψεις επί της γεωτεκτονικής τοποθετήσεως της νήσου Αμοργού = Suggestions regarding the geotectonic position of Amorgos island
Αθ. Α. Τάταρης
PDF
239-247