Τόμ. 22 (1990)

Πίνακας Περιεχομένων

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Μυκόνου
Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Α. Μαζιώτης, Β. Στασινούλιας
PDF
5-13
Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στη Σίκινο (Κυκλάδες) = Geomorphological observations of the island of Sikinos (Kyclades)
Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Κ Παπαδοπούλου
PDF
15-23
Contribution a l' etude de l' injection d' eau dans les puits de grande diametre: l' approche aux parametres hydrauliques = Contribution to the study of water injection in large diameter wells: approach to the hydraulic parameters
Γεώργιος Κ. Στουρνάρας
PDF
25-40
Ore element geochemistry of the Pb - Zn (Au, Ag) sulfide deposits, Eastern Chalkidiki peninsula, N. Greece = Γεωχημεία μεταλλεύματος των θειούχων κοιτασμάτων Pb - Zn (Au, Ag) της Ανατολικής Χαλκιδικής, Β. Ελλάδα
Σ. Η. Καλογερόπουλος
PDF
41-53
Ωκεανογραφικές έρευνες για την πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων: καλωδιακή ζεύξη Κέρκυρας - Ηγουμενίτσας = Oceanographical studies for the routeing of submaine cables Corfu - Igoumenitsa crossing
Γ. Παπαθεοδώρου, Ν. Καστάνος
PDF
55-70
The examili formation and its relation to the Vertiskos subzone of the Serbo - macedonian massif = Ο σχηματισμός Εξαμίλι και η σχέση του με την υποζώνη Βερτίσκος της σερβομακεονικής ζώνης
Ν. Βεράνης, Χρήστος Π. Κουγκουλής, Αναστασία Κασώλη-Φουρναράκη
PDF
71-86
Gold composition in the Fe - Pb - Cu - (Ag - Zn) hydrothermal quartz veins of Kallianou area, Southern Euboea (Greece) = Σύσταση χρυσού στις υδροθερμικές χαλαζιακές φλέβες Fe - Pb - Cu - (Ag - Zn) της περιοχής Καλλιανού, Νότιας Εύβοιας (Ελλάδα)
Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης
PDF
87-96
Πετρολογία και γεωχημεία του πλουτωνίτη του Ανατολικού Βαρνούντα (ΒΔ Μακεδονία): πρόδρομος ανακοίνωση = Petrology and geochemistry of the Eastern Varnountas plutonite (NW. Macedonia): preliminary presentation
Αντώνιος Α. Κορωναίος, Γεώργιος Χριστοφίδης
PDF
97-113
Experimental investigation of the Mg - rich side of the Mg2SiO4 - Fe2SiO4 - Zn2SiO4 system = Πειραματική μελέτη στο πλούσιο σε Mg πεδίο του συστήματος Mg2SiO4 - Fe2SiO4 - Zn2SiO4
Ανέστης Α. Φιλιππίδης
PDF
115-124
Geochemische und statistische untersuchung im bleiglanz griechischer vorkommen = Γεωχημική έρευνα σε γαληνίτες ελληνικών κοιτασμάτων
Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Σ. Χαλκιάς
PDF
125-138
Γεωλογική - μεταλλογενετική προσέγγιση του σιδηρούχου σχηματισμού στα ηφαιστειοϊζηματογενή πετρώματα της περιοχής Μαύρου Βράχου νομού Κιλκίς
Π. Τσαμαντουρίδης, Π. Χωριανοπούλου
PDF
139-158
Framboidal μορφή σιδηροπυρίτη σε βιτουμενιούχους πυριτικούς σχιστόλιθους της ηφαιστειοϊζηματογενούς σειράς στην περιοχή Σκρα του νομού Κιλκίς (Β. Ελλάδα) = Framboidal pyrite in the bitumenous chert schists of the volcanosedimentary series from the Skra ar
Κλεόπας Κ.. Μιχαηλίδης, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Π. Τσαμαντουρίδης
PDF
159-170
Η επίδραση της νεοτεκτονικής στη διαμόρφωση των υδρογραφικών δικτύων της νοτιοδυτικής Ροδόπης = Neotectonic impact on the modification of drainage networks of the Southwestern Rhodope
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
PDF
171-182