Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991)

Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (5ο : 24-27 Μαΐου 1990 Θεσσαλονίκη)
Congress of the Geological Society of Greece (5th : May 24-27, 1990 : Thessaloniki)

Πίνακας Περιεχομένων

Regard peripacifique sur une chaine tethysienne: les Hellenides = Η εφαρμογή περιειρηνικού προτύπυ σε μια αλπική ζώνη: οι Ελληνίδες
J. Ferriere, Michel Bonneau, F. Thiebault, B. Clement
PDF
33-53
Tectonic evolution of the Mesozoic - Cenozoic Pindos ocean: Greece = Τεκτονική εξέλιξη του Μεσοζωϊκού - Καινοζωϊκού ωκεανού της Πίνδου (Ελλάδα)
, P. D. Clift, P. J. Degnan, G. Jones
PDF
55-64
Αντιστοίχιση της γεωτεκτονικής θέσης των Κυθήρων και των Κυκλάδων στη γεωδυναμική εξέλιξη του Ελληνικού τόξου = Correlation of the geotectonic position of Kythira and Cyclades within the geodynamic evolution of the Hellenic arc
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Γ. Δ. Δανάμος
PDF
65-78
Η τεκτονική εξέλιξη και οι P - T συνθήκες μεταμόρφωσης των κυανοσχιστόλιθων της ανατολικής Θεσσαλίας (βόρεια/ κεντρική Ελλάδα) = Structural evolution and metamorphism of bleuschists, Ampelakia nappe, eastern Thessaly, Greece
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, W. Frisch, L. Ratschbacher, Α. Ν. Σφέικος
PDF
81-99
Kinematics of pelagonian nappes in the Kranea area, North Thessaly, Greece = Κινηματική του Πελαγονικού καλύμματος στην περιοχή Κρανέας, Β. Θεσσαλία
Α. Ν. Σφέικος, Ch. Bohringer, W. Frisch, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, L. Ratschbacher
PDF
101-115
The Ghomarides nappes, rif coast range, Morocco: an african terrane in the West Mediterranean alpine belt = Η παλαιοζωϊκή περιοχή Ghomarides του Μαρόκου και η ένταξή της στο τεκτονικό σύστημα της Δυτικής Μεσογείου
A. Michard, A. Chalouan
PDF
117-129
Comparison of two Paleozoic domains in Turkey: Saimbeyli (Adana) in Taurides and Arac (Kastamonu) in Pontides = Σύγκριση δυο περιοχών του Παλαιοζωϊκού στην Τουρκία: Saimbeyli - Adana στις Ταυρίδες και Arac - Kastamonu στις Ποντίδες
S. Z. Tutkun, D. Boztug
PDF
131-146
Rb - Sr whole - rock geochronology of gneisses from Olympias, Chalkidiki = Γεωχρονολόγηση ολικού πετρώματος γνευσιών της Ολυμπιάδας, Χαλκιδική, με τη μέθοδο Rb - sR
Λ. Α. Μάντζος
PDF
147-161
Sur l' age de quelques amphibolites du Rhodope grec = Σχετικά με την ηλικία μερικών αμφιβολιτικών πετρωμάτων της ελληνικής Ροδόπης
P. Celet, B. Clement
PDF
163-170
Οι περμοτριαδικές ακολουθίες του Πτελεού (ανατ. Ορθρυς) και των Γιάλτρων (Β. Εύβοια): στρωματογραφική διάρθρωση - δομή - γεωτεκτονική θέση και συσχετισμοί = The Permo - Triassic sequence of Pteleos (E. Orthrys mt) and Yaltra (N. Euboea isl.): stratigraphy
Χρήστος Ι. Σιδέρης
PDF
171-185
New observations of Permian stratigraphy in Greece and geodynamic interpretation = Νέες παρατηρήσεις στη στρωματογραφία του Περμίου της Ελλάδας και η γεωδυναμική τους ερμηνεία
A. Baud, C. Jenny, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Χρήστος Ι. Σιδέρης, G. M. Stampfli
PDF
187-204
Direction et sens de transport associes au cherriage synmetamorphe sur l' Olympe = Διεύθυνση και έννοια κίνησης της συμμεταμορφικής επώθησης πάνω στον Όλυμπο
I. Godfriaux, L. E. Ricou
PDF
207-229
Η παρουσία της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην περιοχή Δαφνοσπηλιάς - Κτημένης (Νότια Θεσσαλία) = The presence of Western Thessaly unit at Dafnospilia - Kitmeni area (S. Thessaly, Greece)
Ευθύμιος Λ. Λέκκας
PDF
231-244
Η επώθηση της ζώνης Πίνδου και η σχέση μεταξύ των εξωτερικών γεωτεκτονικών ζωνών στην περιοχή Μετσόβου - Ανατολικού Ζαγορίου (Βορειοδυτική Ελλάδα) = The Pindos thrust and the tectonic relation between the external geotectonic zones in the Metsovon - Easte
Νικόλαος Ζούρος, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
245-262
Tectonic and sedimentary evolution of the Western Pindos ocean: N.W. Peloponnese, Greece = Τεκτονική και ιζηματολογική εξέλιξη του δυτικού ωκεανού της Πίνδου: στοιχεία από την περιοχή της ζώνης Πίνδου στην Πελοπόννησο
P. J. Degnan,
PDF
263-273
Παραμόρφωση και HP/LT συνθήκες μεταμόρφωσης στο τεκτονικό παράθυρο της Κρανιάς Δυτική Θεσσαλία, (Βόρεια/ Κεντρική Ελλάδα) = HP/LT metamorphic conditions and deformation at the tectonic window of Kranea, (W. Thessaly, Nothern/ Central Greece)
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Χ. Φασουλάς, Μ. Πρινιωτάκης, Α. Ν. Σφέικος, W. Frisch
PDF
275-291
Internal structure and pseudostratigraphy of the Dramala peridotite massif Pindos mountains, Greece = Εσωτερική δομή και ψευδοστρωματογραφία της περιδοτιτικής μάζας στην περιοχή Δράμαλα της οροσειράς Πίνδου, Ελλάδα
Α. Ράσσιου
PDF
293-305
Μελέτη παλαιορηγμάτων του ιουρασικού στην ιόνιο ζώνη της Ηπείρου = Etude des paleofailles jurassiques de la zone ionienne (Epire, Grece)
Βασίλης Καρακίτσιος
PDF
307-318
Γεωλογική δομή της ΝΔ Αργολίδας = Geological structure of SW Argolis (Peloponnesus, Greece)
Παναγιώτης Γαϊτανάκης, Α. Δ. Φωτιάδης
PDF
319-338
Φάσεις απόθεσης και διαγενετικά φαινόμενα στους ασβεστόλιθους Παντοκράτορα Αργολίδας (περιοχή Τασουλαίικα - Καρναζαίικα) = Depositional facies and diagenetic phenomena in Pantokrator limestones of Argolis peninsula (Tasoulaika - Karnazaiika area)
Μ. Βάρτη-Ματαράγκα, Δ. Ματαράγκας
PDF
339-354
Γεωμετρία όξινων πυριγενών Πλάκας Λαυρίου και σχέση μαγματισμού - παραμόρφωσης = Geometry of acid intrusives in Plaka, Laurium and relation between magmatism and deformation
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Δ. Συσκάκης
PDF
355-368
Essai d' identification des sources et des vecteurs de l' alimentation en argiles du bassin du Pinde - Olonos pendant le Mesozoique = Η αργιλική ιζηματογένεση στην λεκάνη Ωλονού - Πίνδου κατά το Μεσοζωϊκό: μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό της πηγής τρο
F. Thiebault, Jean Jacques Fleury
PDF
369-386
Παρατηρήσεις επί της δομής των κατώτερων οριζόντων της ενότητας της Τρίπολης στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο = Observations sur la structure des niveaux inferieurs de l' unite de Tripolitza au SE Peloponnese
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Α. Ι. Αλεξόπουλος, Γ. Δ. Δανάμος
PDF
387-398
Παρουσία της ηφαιστειοιζηματογενούς σειράς των στρωμάτων Τύρου στα Κύθηρα = The presence of the Tyros beds formation at Kythera island
Γ. Δ. Δανάμος
PDF
399-404
Γεωλογική δομή και εξέλιξη του ηφαιστείου της Νισύρου = Geological structure and evolution of the Nisyros volcano
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας
PDF
405-419
Μικροτεκτονικές παρατηρήσεις στους γρανίτες της Ικαρίας = Microstructural observations on the granite of Ikaria island, Aegean sea
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Δ. Θ. Σακελλαρίου, Α. Λεβέντης
PDF
421-437
Μικροτεκτονικές παρατηρήσεις στο μεταμορφωμένο σύστημα τηε περιοχής Βαρνάβα - Ραμνούντας, ΒΑ Αττική = Observations on the minor structure of the metamorphic rock of Varnavas - Ramnounda area (NE Attica)
Σ. Γ. Λόζιος
PDF
439-453
The metamorphics underlying the plattenkalk carbonates in the Taygetos mts (Southern Peloponnese) = Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο των πλακωδών ασβεστολίθων του Ταϋγετου (Νότια Πελοπόννησος)
G. Kowalczyk, U. Dimitrar
PDF
455-467
The origin and emplacement of the Vrondou granite, Serres, NE Greece = Προέλευση και γεωλογική τοποθέτηση του γρανίτη της Βροντούς (Σέρρες, ΒΑ Ελλάδα)
Κ. Κολοκοτρώνη, J. E. Dixon
PDF
469-483
Passive margin sedimentation and collapse in the Neotethys of S. Greece = Ιζηματογένεση παθητικού ηπειρωτικού περιθωρίου και καταστροφή της Νεοτηθύος στη Νότια Ελλάδα
P. D. Clift, A.H.F. Robertson
PDF
485-490
Nouvelles donnees sur la paleogeographie Mesozoique du domaine vardarien: les bassins d' Almopias et de Peonias (Macedoine, Hellenides internes septentrionales) = Νέα δεδομένα για την παλαιογεωγραφία της ζώνης Αξιού κατά το Μεσοζωϊκό: λεκάνες Αλμωπίας και
Α. Στάης, J. Ferriere
PDF
491-507
Preliminary geotectonic interpretation of the East Mediterranean chain and the Hellenic arc = Προκαταρκτική γεωτεχνική ερμηνεία της υποθαλάσσιας ράχης της Ανατολικής Μεσογείου και του ελληνικού τόξου
I. Finetti, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ben A. Del, Π. Καρβέλης
PDF
509-526
[Εισαγωγικά του τόμου 25, τεύχους 1]
Ανωνύμως
PDF
0-19
Η γεωλογία στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη = The aspect of geology in the poetry of G. Seferis
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Μ. Φουσέκη
PDF
21-29