Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991)

Επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (5ο : 24-27 Μαΐου 1990 Θεσσαλονίκη)
Congress of the Geological Society of Greece (5th : May 24-27, 1990 : Thessaloniki)

Πίνακας Περιεχομένων

Beachrocks του ελλαδικού χώρου και η σημασία τους στην πρόσφατη ολοκαινική θάλασσασ επίκλυση = Beachrocks of the Hellenic area and their significane in the resent Holocenic transgression
Ε. Μ. Καμπουρόγλου
PDF
39-57
Geogene und anthropogene beeinflussung der boden in Der West Thessalischen Ebene / Griechenland = Γεωγενής και ανθρωπογενής επίδραση στα εδάφη της πεδιάδας της Δυτικής Θεσσαλονίκης
Βασιλική Σχιμάνη, Heinrich Emil Schneider
PDF
59-66
Παρατηρήσεις στην εξέλιξη του υδρογραφικού δικτύου της νήσου Ευβοιας σε σχέση με τη γεωλογική της δομή = Observations on the evolution of the drainage network of the island of Εvia in relation to its geological structure
Σωτήριος Ν. Λεοντάρης, Θεόδωρος Γκουρνέλλος
PDF
25-38
Etude granulometrique des conglomerats intercales dans le flysch du Peloponnese septentrional ; leur singification structurale = Μελέτη των κροκαλοπαγών που παρεμβάλλονται στο φλύσχη της Βόρειας Πελλοπονήσου κα η τεκτονική τους σημασιά
Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος, Α. Τσαγκαλίδης
PDF
83-94
Landforms and processes associated with the exhumation of the plutonic basal surface in the area of the Aegean Archipelago = Ανάγλυφο και διεργασίες που συνδέονται με την αποκάλυψη του πλουτωνικού βασικού επιπέδου στην περιοχή του Αιγαίου Πέλαγους
H. Riedl
PDF
67-82
Problems of geomorphological research in Greece = Aνασκόπιση της γεωμορφολογικής έρευνας στην Ελλάδα
H. Riedl
PDF
19-23
Συγκριτικές ιζηματολογικές παρατηρήσεις σε δελταϊκές πλατφόρμες της Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου . Παραδείγματα : δελταϊκές πλατφόρμες Θερμαϊκού (Ελλάς) , Ροδανού (Γαλλία), Εβρου (Ισπανία), Πάδου (Ιταλία) = Comparatice Sedimentological studies in delt
Γ. Χρόνης, Βασίλειος. Λυκούσης, Ε. Μπαλόπουλος
PDF
95-109
Πρόγραμμα Η/Υ για τον υπολογισμό των μορφολογικών κλίσεων του εδάφους καιτην κατασκευή χαρτών ισοκλινών επιφανειών = A computer programa forn the estimation of the morphological ground inclination for the construction of isogradient surfaces
Κωνσταντίνος Μ. Ζιούρκας, Ε. Βασιλειάδης
PDF
111-127
Ο ρόλος της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας στην ιζηματογένεση του Β. Αιγαίου κατά το Αν. Tεταρτογενές = The role of sea level chages in the sedimentation of the N.Aegean during U. Quaternary
Κ. Δ. Περισοράτης,
PDF
129-140
Ερευνα για συνδυασμένη αξιοποίηση υπογείων και επιφανειακών νερών στη Νάξο = Combined research for the evalutation of ground and surface waters of Naxos island, Greece
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Θ. Μ. Μιμίδης, Α. Καπλανίδης
PDF
143-157
Διέρευνηση του υπογείου υδατικού δυναμικού της λεκάνης Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης = Groundwater potential investigation of the Volni basin ( Central Macedonia - Greece)
Παρασκευάς Π. Βαφειάδης
PDF
159-172
Environmetal isotope studies on Karst Groundwater in the Helicon mountains ( Beotian / Greece) = Περιβαλλοντολογικές ισοτοπικές μελέτες των καρστικών υπογείων υδάτων του όρους Ελικών (Βοιωτία - Ελλάδα)
Andreas Klinke
PDF
173-182
Υδρογεωλογική ερμηνεία των φαινομένων Υφααλμύρωσης στους καρστικούς υδροφορείς των ασβεστολίθων της ΒΑ. Αργολίδας = Hydrogeological explanation of the salt water intrusion in karstic apuifers in the NE Argolis limestones (Peloponnesus, Greece)
Κ. Καντάς
PDF
183-201
Karstic aquifers occurrence in the Kyparissia field ( Megalopolis basin, Peloponnese) = Καρστική υδροφορία στο πεδίο των Κυπαρισσίων ( Λεκάνης της Μεγαλόπολης - Πελοπόννησος )
Ε. Β. Τσίφτσης
PDF
203-217
Επιλογή μοντέλου προσομοίωσης για τον υδροφορέα Σαριγκιόλ ( Μακεδονία - Ελλάδα ) = Contraintes dans le choix d' un modele de simulation de l' aquifere de Sarighiol
Μ. Τουμπεκτσή, A. Rorive
PDF
219-232
Σχέσεις καρστικής υδροφορίας Κεντρικής Θεσσαλίας με Πηνειό και Τιταρήσιο = Ground water relationships with Penios and Titarisios rivers in the karstic aquifer of Central Thessaly Plain
Παύλος Γ. Μαρίνος, Β. Κ. Περλέρος
PDF
233-253
Υδρογεωλογικές συνθήκες και καθεστώς λειτουργίας λιμνοπηγής Μεγάλης Αβύθου Κεφαλονιάς = Conditions hydrogeologiques et regime de la source lac de Grand Avithos ( Cephalonie )
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
PDF
255-288
Υδρογεωλογικές έρευνες στα βόρεια παράλια της v. Κρήτης με τη βοήθεια της θερμικής υπέρυρθης αεροφωτογράφησης = Hydrogeological investigations at the north coast of Crete island with the aid of infrared airphotography
Παναγιώτης Τσόμπος
PDF
289-302
The possibilty of identification of sand- clouds and prediction of coloured rain over Greece by mean of Satellite imagery = Δυνατότητα αναγνώρισης νεφών άμμου και πρόγνωσης λασποβροχής στην Ελλάδα, με τη βοήθεια δορυφορικών φωτογραφιών
Θεαγένης Α. Χαραντώνης, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης, Απόστολος Αθ. Φλόκας
PDF
303-314
Particle size grading as a factor of compaction result , in soils = Η κοκκομετρική διαβάθμιση ως παράγοντας που επηρεάζει την συμπύκνωση των εδαφών
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Γεώργιος Π. Δημόπουλος
PDF
317-325
Γεωτεχνικά προβλήματα στις υπόγειες κατασκευές και στις θεμελιώσεις φραγμάτων του ΥΗΕ πηγών Αώου
Κ. Καραπαντελάκης
PDF
327-343
Τεχνικογεωλογικές συνθήκες των πετρωμάτων της ζώνης Πίνδου στις περιοχές κατασκευής των έργων εκτροπής Αχελώου στη Θεσσαλία = Engineering geology conditions ecountered at the project sites of the Acheloos river diversion to Thessaly plain scheme
Δ. Λιάκουρης
PDF
345-362
Effects of capillary suction pressure on Pindow and Ionios flysch pelitic rock mass soundness by excavations = Επιδράση του τριχοειδούς νερού στην αποσάθρωση της πηλιτικής βραχομάζας του Πινδικού και Ιόνιου Φλύσχη, κατά τα υπόγεια τεχνικά έργα
Ν. Δουβέας
PDF
363-374
Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση των πρανών ενός δρόμου : ένα παράδειγμα από το δρόμο Καλαμάτας-Σπάρτης = Engineering geology evaluation of a road' s slopes. An example from the Kalamata - Sparti road
Γ. Ξειδάκης, Παύλος Γ. Μαρίνος
PDF
375-387
Γεωλογική δομή και γεωμηχανικοί χαρακτήρες των πλειοπλειστοκαινικών ιζημάτων του νομού Αχαϊας = Geological and geomechanical characteristics of the plio-pleistocene sediments of the Achaia region
Δημήτριος Ε. Ρόζος, Γεώργιος Χ. Κούκης
PDF
389-404