Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994)

Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με έμφαση στη Γεωλογία της Μακεδονίας και της Θράκης (7ο : 25-27 Μαΐου 1994 :Θεσσαλονίκη)

Πίνακας Περιεχομένων

[Εισαγωγικά στοιχεία]
Ανωνύμως
PDF
1-19
Μικρή γεωλογική ιχνηλάτηση στα βήματα του Οδυσσέα Ελύτη = A brief geological tracing in Odysseas Elytis' poetry
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Μ. Φουσέκης
PDF
21-28
Εισαγωγή στη γεωλογία της Μακεδονίας και της Θράκης. Απόψεις για τη γεωτεκτονική εξέλιξη της ελληνικής ενδοχώρας και των εσωτερικών ελληνίδων = Introduction to the Geology of Macedonia and Thrace. Aspects of the geotectonic evolution of the Hellenic Hinte
Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
31- 46
Late Jurassic - lower cretaceous ocenic crust and sediments of the eastern Almopias zone, NW Macedonia ( Greece ), Implications for the evolution of the eastern '' Interna." Hellenides
I. R. Sharp, A.H.F. Robertson
PDF
47-61
Geodynamic significance of the Paikon massif in the Hellenides : contribution of the volcanic rocks studies = Γεωδυναμική σημασία της μάζας του Πάϊκου στις Ελληνίδες : συμβολή της μελέτης των ηφαιστειακών πετρωμάτων
J. Bebien, B. Platevoet, Jacques Mercier
PDF
63-67
The Thessaloniki Klippe : a nappe of vertiskos origin emplaced upon the mesozoic fuysches flysches of the Vardas basin = Το τεκτονικό λέπι της Θεσσαλονίκης : νέα δεδομένα στις σχέσεις μεταξύ Βερτίσκου και ανατολικού τμήματος της Ζώνης Αξιού
L. E. Ricou, I. Godfriaux
PDF
69-78
Tertiary structural evolution of the Southern Rhodope metamorphic province : a fundamental revision = Τριτογενής τεκτονική εξέλιξη της νότιας μεταμορφικής μάζας της Ροδόπης . Μ ια θεμελιώδης αναθεώρηση
D. Dinter
PDF
79-89
Un ou des bassin (s) Tethysien (s) Vardarien (s) au Mesozoique ? = Μία ή δύο λεκάνες της Τηθύος στη Ζώνη Αξιού κατά το Μεσοζωικό
J. Ferriere, Α. Στάης
PDF
91-103
Straigraphie et structure de la Bordure orientale de la double fenetre du Paikon ( Macedoine, Grece)
Michel Bonneau, I. Godfriaux, Y. Moulas, E. Fourcade, J. Masse
PDF
105-114
Is the Paikon massif a tectonic window in the Axios - Vardar Zone ? ( Internal Hellenides, Macedonia, Greece ) = Είναι η υποζώνη του Πάϊκου ένα τεκτονικό παράθυρο στη Ζώνη Αξιού ; ( Εσωτερικές Ελληνίδες, Μακεδονία, Ελλάδα)
Jacques Mercier, P. Vergely
PDF
115-120
Peonias ( Axios - Vardas Oriental ; Hellenides ) : donnes nouvelles sur les series ante - cretaceer et interpretations geodynamiques = Παιονία ( Ανατολικό τμήμα Ζώνης Αξιού, Ελληνίδες ) : νέα δεδομένα για τις προ - Κρητιδικές σειρές ιζημάτων και γεωδυναμι
Α. Στάης, J. Ferriere
PDF
121-132
Μέτρηση της τελικής παραμόρφωσης σε κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα : ένα παράδειγμα από τις κυρσταλλοσχυστώδεις μάζες της Σερβομακεδονικής και της Ροδόπης ( Μακεδονία, Ελλάς)
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Γεώργιος Φαλαλάκης, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
PDF
133-146
Miocene uplift of mid - crustal rocks in the Rhodope metamorphic core complex, caused by late Alpine extenstion of previously thickened crust ( Thassos island, Pangeon complex, Northern Greece) = Μειοκαινική ανύψωση πετρωμάτων του πυρήνα του Ροδοπικού Μετ
N. Wawrzenitz, A. Baumann, G. Nollau
PDF
147-157
New structural evidence from the Mesozoic - Early tertiary Paikon unit, Northern Greece = Νέα τεκτονικά δεδομένα από τη Μεσοζωϊκή - Κάτω Τριτογενή Ενότητα του Πάϊκου, Βόρεια Ελλάδα
S. Brown, A.H.F. Robertson
PDF
159-170
Upper Juarssic - Lower cretaceous '' molassic - type '' sedimentation in the Western part of Almopia subzone, Loutra Aridhea unit ( Northern Greece) = Ανω Ιουρασική - Κάτω Κρητιδική ιζηματογέννεση '' μολασσικού τύπου '' στο δυτικό τμήμα της υποζώνης Αλμωπ
Α. Γαλέος, Φωτεινή. Πομώνη-Παπαϊωάννου, Στέλλα Π. Τσαϊλά-Μονοπώλη, Dragita Turnsek, Χρυσάνθη Ε. Ιωακείμ
PDF
171-184
Blueschist - Facies assemblages in the Peri - Rhodopian zone, and hints for an Eohellenic HP- LT belt in Northern Greece = Παραγεννέσεις κυανοσχιστολιθικής φάσης στην Περι- ροδοπική ζώνη και υπόνοιες για μια ηωελληνική HP- LT ζώνη στη Βόρεια Ελλάδα
A. Michard, B. Coffe, Α. Λιάτη, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
185-192
Γένεση του Πλουτωνίτη του Ανατολικού Βαρνούντα ( Β.Δ Μακεδονία) = Origin of eastern Varnountas plutonite ( NW Macedonia)
Αντώνιος Α. Κορωναίος, Κωνσταντίνος Τρ. Σολδάτος, Γεώργιος Χριστοφίδης, Γεώργιος Ελευθεριάδης
PDF
193-204
K - Ar Dating of the Samothraki volcanic rocks, Thrace, North - Eastern Aegean ( Greece) = Γεωχρονολογήσεις ηφαιστειακών πετρωμάτων της νήσου Σαμοθράκης ( Ελλάδα) με τη μέθοδο K - Ar
Γεώργιος Ελευθεριάδης, G. Pe-Piper, Γεώργιος Χριστοφίδης, Κωνσταντίνος Τρ. Σολδάτος, J. Esson
PDF
205-212
Donnees petrographiques et geochronologiques sur des laves des domaines Vardariens de Peonias et d' Almopias ( Hellenides orientales ) = Γεωχρονολογικά και πετρογραφικά δεδομένα για τις λάβες των περιοχών Παιονίας και Αλμωπίας, της ζώνης Αξιού ( Εσωτερικέ
J. Bertrand, J. Ferriere, Α. Στάης
PDF
213-222
Οι πλειοκαινικοί ηφαιστίτες της οροσειράς Βόρα κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα = Pliocene volcanics of Voras Mt., Macedonia, Greece
Γ. Ε. Βουγιουκαλάκης
PDF
223-240
Πετρολογία των μεταμορφωμένων υπερμαφικών πετρωμάτων της ανώτερης τεκτονικής ενότητας στην ανατολική Ροδόπη . Συμβολή στη μεταμορφική εξέλιξη της Ροδοπικής ζώνης = Petrology of metamorphic ultramafic rocks in the upper tectonic unit of Eastern Rhodope. A
Ε. Μπόσκος, Β. Περδικάτσης, Αθανάσιος Λ. Ηλιάδης
PDF
241-254
Ερμηνεία της πορείας μεταμόρφωσης της κατώτερης και ανώτερης τεκτονικής ενότητας της Ροδόπης: ομοιότητες και διαφορές = Interpretation of metamorphic paths of the lower and upper tectonic unit of Rhodope. Similarities and differences
Ε. Μπόσκος
PDF
255-269
Crustal extension and partial melting possibly related to the opening of a Marginal basin . The pelitic migmatites of piyi and Karathodoro, Macedonia, Greece = Ενδείξεις για έκταση και μερική ανάτηξη του φλοιού σε σύνδεση με το άνοιγμα μια περιθωριακής λε
Σ. Ζαχαριάδου, Σαράντης Δημητριάδης
PDF
271-284
Θερμικές ανωμαλίες στην ΒΑ Χαλκιδική όπως αναγνωρίζονται σε εικόνες Landsat T. M = Thermal anomalies in NE Chalkidiki, as recognized on LANDSAT T. M. imagery
Παναγιώτης Τσόμπος, C. Bauer
PDF
285-292
A re - evaluations of the extent of pleistocene glaciation in the mount Olympus region, Greece = Μια επανεκτίμηση της επέκτασης των πλειστοκαινικών παγετώνων στο όρος Ολυμπος, Ελλάδα
G. Smith, R. Nance, A. Genes
PDF
293-305
The relief generation of Thassos and the first attempti of fission - track dating in Northern Greece = Οι γενεές αναγλύφου της Θάσου και η πρώτη απόπειρα χρονολόγησης fission - track στη Βόρεια Ελλάδα
H. Weingartner, E. Hejl
PDF
307-312
Σχέση δυναμικής ιζηματογένεσης και κατανομής κελύφων βενθικής μικροπανίδας στο εσωτερικό πλατώ του Θερμαϊκού κόλπου
Χ. Τζιαβός, Γ. Χρόνης
PDF
313-323
Late quaternary uplift of the Olympus - Pelion range ( Makedonia- Thessaly, Greece) = Ανύψωση των ακτών κατά μήκος της οροσειράς Ολύμπου - Πηλίου κατά το Ανώτερο Τεταρτογενές
Σ. Στείρος, , Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, J. Laborel, F. Laborel, M. Arnold
PDF
325-330
A new pleistocene locality with continental mollusks and micromammals in Strymon basin ( Makedonia, Greece) = Μια νέα πλειστοκαινική απολιθωματοφόρος θέση από τη λεκάνη του Στρυμόνα ( Μακεδονία, Ελλάδα ) με χερσαία μαλάκια και μικροθηλαστικά
Γεώργιος Ε. Συρίδης, Καλλιόπη Κ. Κολιαδήμου
PDF
331-339
Microstonyx major ( Suidae, Artiodactyla) from the late miocene locality of " Nikiti - 1 ", Macedonia, Greece, some remarks about the species = Microstonyx major ( Suidae, Artiodactyla ) από την απολιθωματοφόρο θέση " Νικήτη 1'", του Α. Μειοκαινικού ( Μακ
Δημήτρης Κωστόπουλος
PDF
341-355
Paleomagnetism of some Northern Greece Ophiolites and Associated sediments = Παλαιομαγνητισμός ορισμένων οφιολίθων και συνόδών ιζημάτων της Βόρειας Ελλάδας
H. Feinberg, Δ. Κοντοπούλου, A. Michard, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
359-370
Time distribution of Coca Q values in the Mygdonia Graben, Northern Greece = Χρονική μεταβολή του παράγοντα ποιότητας των κυμάτων ουράς, στη Μυγδονία λεκάνη, Βόρεια Ελλάδα
Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
PDF
371-380
Recent results from the shallow underground water level and temperature monitoring network of the area of Volvi = Πρόσφατα αποτελέσματα από τους αβαθείς υδροφόρους ορίζοντες και δίκτυο παρακολούθησης θερμοκρασίας στην περιοχή της Βόλβης
Γ. Αστεριάδης, Μ. Ε. Κονταδάκης
PDF
381-390
S - Wave attenuation in Northern Greece = Απόσβεση - S κυμάτων στη Βόρεια Ελλάδα
Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
PDF
391-399
Preliminary study of Paleoseismicity of the Southern Lanada - Volvi Basin margin fault zone, Thessaloniki, Greece = Προκαταρκτική μελέτη παλαιοσεισμικότητας της νότιου ρηξιγενούς ζώνης της λεκάνης Λαγκαδά - Βόλβης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
S. N. Cheng, Li Zhi Fang, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος
PDF
401-407
Το κοίτασμα λιγνίτη Δράμας και η στρωματογραφία των τεταρτογενών λιγνιτοφόρων αποθέσεων της λεκάνης Δράμας = Drama lignite deposit and the stratigraphy of Quaternary lignite - Containing sediments of Drama basin
Ι. Μπρουσούλης, Π. Γιακκούπης
PDF
409-424
Epithermale Au - Ag - Mineralisationen Bei Kassiteres / Sape, Ne - Griechenland : Geologische, Mineralogische und Microthermometrische untersuchungen = Επιθερμική μετταλοφορία Au - Ag στους κασσιτερίτες των Σάππων, ΒΔ Ελλάδα . Γεωλογική , Ορυκτολογική και
Π. Βουδούρης, Κυριάκος Αρίκας
PDF
427-443
H2O - CO2- NaCl Fluid immiscibility in the Carbonate - hosted Olympias Pb - Zn ( Au, Ag) Sulfide deposit, Macedonia, Greece = Διάμειξη H2O- C02- NACl στα ανθρακικά πετρώματα που φιλοξενούν τα κοιτάσματα σουλφιδιών Pb - Zn (Au - Ag) της Ολυμπιάδας, Ανατολι
Στέφανος Π. Κίλιας, J. Konnerup, Madsen
PDF
445-456
Ores, exploration tools and new target areas in the Eastern Chalkidiki Peninsula, Northern Greece = Μεταλλεύματα, μέθοδοι αναζήτησης και νέοι ερευνητικοί στόχοι στην Ανατολική Χαλκιδική, Βόρεια Ελλάδα
Robert Hendricus Hellingwerf, Νίκος Δ. Αρβανιτίδης, Δημήτριος Κωνσταντινίδης
PDF
457-467
A fluid inclusion study of Quartz, Calcite & Baryte from different localities of carbonate - hosted gold and base metal mineralization in the Western Rhodope and Serbomacedonia massifs, Macedonia, Greece = Μελέτη υγρών εγκλεισμάτων σε χαλαζία, ασβετίτη κα
J. Naden, Μ. Κ. Νυμφόπουλος, Δ. Ηλιόπουλος, Ε. Κωνσταντινίδου, Μαρίνα Δημητρούλα
PDF
469-480
A sulfur isotope study of Sulfides and sulfates from the Pb- Zn ( Au, Ag) Sulfide ore deposits of the E. Chalkidiki Peninsula N. Greece = Μελέτη των ισοτόπων θείου στα θειούχα και θειϊκά ορυκτά των θειούχων κοιτασμάτων Pb - Zn ( Au - Ag) της Ανατολικής Χα
Σ. Η. Καλογερόπουλος, R. Both, Φ. Γερούκη
PDF
481-488
Oxygen isotope data on the dormation temperature and origin of a slip - fiber chrysotile asbestos deposit, Zidani, Northern Greece = Οξυγονο - ισοτοπικά δεδομένα για τη θερμοκρασία σχηματισμού και την προέλευση του κοιτάσματος ινώδους χρυσοτιλικού αμιάντο
Παναγιώτης Καρκανάς, A. Matthews
PDF
489-495
Μετταλοφορίες του ορεινού συγκροτήματος Μενοικίου - Βροντού - Αγκρίστου ( Μακεδονία, Β. Ελλάδα) = Mineralizations of the Manoikion - Vrontou - Angisron mountain chain ( Macedonia, N. Greede)
Κων. Κατιρτζόγλου, Α. Χατζηκύρκου, Μαρίνα Δημητρούλα
PDF
497-505
Gold silver and base metals in the Manganese mineral assmblages of the NE Chalkidiki ore deposits = Χρυσός, Αργυρος και βασικά μέταλλα στις παραγενέσεις
Β. Γαλανόπουλος, A. Θεοδωρούδης
PDF
507-518
The manganese ore deposit of the NE Challidiki = Κοίτασμα μαγγανίου της ΒΑ Χαλικιδικής
Β. Γαλανόπουλος, A. Θεοδωρούδης
PDF
519-531
Ορυκτολογική σύσταση της επιθερμικής - πολυμεταλλικής μεταλλοφορίας των Πεύκων Ροδόπης = Mineralogical composition of the epithermal - polumetallic mineralization of Pefka Rhodopi area
Ελευθερία Γ. Δήμου, Κ. Μιχαήλ, R. Serment
PDF
533-550
Χρήση ιχνοστοιχείων ελαφρών υδρογοανθράκων ως ιχνηλατών σε γεωχημική έρευνα στην Χερσόνησο Κασσαάνδρας Χαλκιδικής = The use of light hydrocarbonate as tracers in geochemical exploration in the Peninsula of Kassandra Chalkidiki
Δ. Κατσίνης
PDF
551-558
Μάρμαρα Ροδόπης. Μελέτη των κυριώτερων φυσικών και τεχνικών ιδιοτήτων τους = Marbles from Rhodope ; study of their main physical and technical characteristics
Γ. Ξειδάκης, Σαμαράς
PDF
559-566
Το κοιτάσμα Τάλκη - Βερμικουλίτη στο Σερπεντινιτικό σώμα Τ6 περιοχής Ασκού, Θεσσαλονίκης = The talc - Vermicoulit deposti at the T6 serpentinite body ot the Askos area, Thessaloniki, country, Greece
Σ. Γ. Νταμπίτζιας, Χρήστος Π. Κουγκουλής
PDF
567-580
Chemical, mineralogical and technical characteristis of natural clays from Macedonia, N. Greece and theri evaluation for ceramics = Χημικά, ορυκτολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των αργίλιων από τη Μακεδονία , Β. Ελλάδα και η αξιοποίησή τους στην κεραμο
Κ. Α. Σικαλίδης, Π. Μινώπουλος
PDF
581-589
Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα από νεογενή λεκάνη Κοζάνης - Σερβιών - Αιάνης Μακεδονίας = Industial minerals and rocks from the Neogene basin of Kozani - Servia - Eani, Macedonia, Greece
Μ. Γ. Σταματάκης
PDF
591-600
[Περιεχόμενα - ευρετήρια του τόμου "Η γεωλογία της Μακεδονίας και της Θράκης", τόμος 30, τεύχος 1]
Ανωνύμως
PDF
601-615