Τόμ. 33 (1999)

Γενική Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (8 Μαρτίου 1999 : Αθήνα)

Πίνακας Περιεχομένων

Geometry and kinematics of the Tertiary post - metamorphic Circum Rhodope Belt Thrust System ( CRBTS), Northern Greece
Μάρκος Δ. Τρανός, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
5-16
Παλαιοπεριβάλλον απόθεσης των λιγνιτοφόρων ιζημάτων της νεογενούς λεκάνης Μοσχοποτάμου Κατερίνης = Depoital environment of lignite bearing sediments in the neogene basin of Moschopotamos Pieria, Greece
Θωμάς Κώτης, Κασσιανή Παπανικολάου
PDF
17-28
Εμφανίσεις ανθρακικών ιζημάτων ηλικίας Ανωτέρου Ολιγοκαίνου - Κατωτέρου Μειοκαίνου του φλύσχη της ζώνης Γαβρόβου στην περιοχή της δυτικής Δωρίδας = Occurence of Upper oligecene - lower miocene carbonate sediments of the Ganrovo zone flysch, Dorida provinc
Νικόλαος Α. Κατσιαβριάς, Σπυρίδων Μ. Μπελλάς
PDF
29-38
Variation in amphibole composition from the Serifos intrusive complex ( Greece), under magmatic and hydrothermal alteration conditions. An application of hornblende goebarometry
Κ. Στουραΐτη, Παναγιώτης Μητρόπουλος
PDF
39-50
The Agios Filippos ore deposit, Kirki ( Western Thrace). A base metal part of a high sulfidation epithermal system = Το κοίτασμα Αγίου Φιλίππου, Κίρκη ( Δυτική Θράκη ) : ένα τμήμα βασικών μετάλλων ενός επιθερμινού συστήματος υψηλής θείωσης.
Νίκος Σ. Σκαρπέλης
PDF
51-60
Epithermal type orew in the Aegean. The hot spring mineralization of northern Chios island, Greece
Νίκος Σ. Σκαρπέλης
PDF
61-68
Σύνθεση ζεολίθου από ιπτάμενη τέφρα της ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα με επίδραση NaOH 0,5 M = Zeolite synthesis from fly ash of the Amynteon - Filotas power pland promoted by NaOH 0,5M
Θ. Μουχτάρης, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Αναστασία Κασώλη-Φουρναράκη, Δ. Χαρίστος
PDF
69-74
Χαρτογράφηση μορφοτεκτονικών στοιχείων του Ολύμπου με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ( G.I.S)
Νικόλαος Α. Σουλακέλης, Θεόδωρος Αστάρας, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
75-86
Συμβολή στη μελέτη της παλαιοχλωρίδας του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου - Δημιουργία του γεω - πάρκου Σιγρίου
Ε. Βελιτζέλος, Νικόλαος Ζούρος, Π. Σεραϊδης, Ε. Κόντης
PDF
89-98
Ορυκτολογική σύσταση εδαφών Πλαταμώνα Πιερίαας ( Μακεδονία, Ελλάς) = Mineralogical composition of soils from platomonas Pierias ( Macedonia, Greece)
Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης
PDF
99-104
Ο ρόλος της οργανικής ύλης των ανθρακικών πετρωμάτων στη δραστικότητα της παραγόμενης ασβέστου = The role of organic matter of carbonate rocks in the reactivity of the produced quicklime
Νίκος Καντηράνης, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Αναστασία Κασώλη-Φουρναράκη
PDF
105-111
Το κοίτασμα λιγνιτών Ιωαννίνων ( Γεωλογία - Κοιτασματολογία - Χαρακτηρισμός λιγνίτη )
Ι. Μπρουσούλης, Γ. Χατζηγιάννης, Γ. Κολοβός, Δ. Παπανίκος
PDF
113-130
Pre - Tertiary A- Type magmatism in the Serbomacedonian massif ( N. Greece ) : Kerkini granitic complex
Γεώργιος Χριστοφίδης, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Κων. Κατιρτζόγλου, Α. Χατζηκύρκου, G. Pe-Piper
PDF
131-148
Ριζική αναθεώρηση των συνθηκών μεταμόρφωσης της ανατολικής περιροδοπικής ζώνης. Ενδείξεις περί υψηλών πιέσεων στους ιζηματογενείς σχηματισμούς και εγκεκλεισμένους γνευσίους στην περιοχή Νέας Μάκρης Αλεξανδρουπόλεως, Δυτική Θράκη = Fundamental revision of
Νικόλαος Μ. Ιωαννίδης, Δημήτρης Κωστόπουλος, Σπύρος Σκλαβούνος
PDF
149-160