Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δημάδης, Α., Ελλάδα

  • Τόμ. 27 (1991) - Άρθρα
    Αποτελέσματα μελέτης των φυσικοχημικών παραμέτρων των νερών των καρστικών πηγών του Φαλακρού όρους - Δράμα = Results of the study of physico-chemical parameters of waters of karstic springs of Falakron Mt. - Drama.
    Λεπτομέρειες  PDF