Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαφιλίππου-Πέννου, Ε.

  • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
    Γεωμορφολογικές, υδρογραφικές και ιζηματολογικές διεργασίες στη λεκάνη των Σερρών που οφείλονται στη δράση της ρηξιγενούς τεκτονικής του τεταρτογενούς = Geomorphological, hydrographical and sedimentological processes at the Serres basin due to quaternary fault tectonics
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 44 (2010) - Άρθρα
    Γεωμορφολογικά και μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά των αλλουβιακών ριπιδίων του βόρειου τμήματος της λεκάνης του Αγγίτη ποταμού
    Περίληψη  PDF