Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Relationship between phosphates mineralogy and mineral processing - the case of Greece Περίληψη  PDF
Γ. Αναστασάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Near-real-time evaluation of the evolution of a seismic excitation: application to the January 8, 2013 Lemnos seismic sequence Περίληψη  PDF
Ε. Τέζα, Ε. Μ. Σκορδύλης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Δομή πρακτικών / Περιεχόμενα = Scheme of the proceedings / Contents  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Assessment of groundwater pollution in relation to heavy metals of the alluvial aquifer of Thriasion plain (NW Attica) Περίληψη  PDF
Δ. Κυριαζής, Ελένη Ζαγγανά, Γεώργιος Ν. Σταμάτης, Φ. Φιλιππίδης, Εμ. Ψωμιάδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Origin of the high-K Tertiary magmatism in Northern Greece: implications for mantle geochemistry and geotectonic setting Περίληψη  PDF
Κ. Πιπερά, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Τ. Σολδάτος, G. Poli, Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Eastern Mediterranean foraminiferal palaeoecological response to Mid-late Pliocene climatic regime: a preliminary notre Περίληψη  PDF
Η. Δρίνια, Α. Αντωναράκου, Σ. Μιχαλακόπουλος, Ευθύμιος Τσιολάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Palaeotectonic environment and landslide phenomena in the area of Malakasa, Greece Περίληψη  PDF
Νικόλαος Δ. Μούρτζας, Ε. Σωτηρόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Basin and local scale detection of ground subsidence through persistent scatterer interferometry: the Anthemountas basin (Northern Greece) case study Περίληψη  PDF
F. Raspini, Κ. Λουπασάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος, S. Moretti
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Along-strike variations in the Hellenide-Anatolide orogen: a tale of different lithospheres and consequences Περίληψη  PDF
Uwe Ring, K. Gessner, S. Thomson, V. Markwitz
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) [Εισαγωγικά στοιχεία του 13ου Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. "Έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων". Τόμος πρώτος (1)] = [Front matter of 13th International Congress of the Geological Society of Greece."Exploration and exploitation of mineral resources" . First Volume]  PDF
 
201 - 210 από 210 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.