Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ιωακείμ, Χρυσάνθη Ε.

 • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
  Upper Juarssic - Lower cretaceous '' molassic - type '' sedimentation in the Western part of Almopia subzone, Loutra Aridhea unit ( Northern Greece) = Ανω Ιουρασική - Κάτω Κρητιδική ιζηματογέννεση '' μολασσικού τύπου '' στο δυτικό τμήμα της υποζώνης Αλμωπ
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Νέα βιοστρωματογραφικά στοιχεία περί της ηλικίας και της γεωτεκτονικής θέσης του φλύσχη της Αιτωλίας ( Ορεινή Ναυπάκτια, Στερεά Ελλάδα ) = New biostratigriphical elements of the age and the geotectonics position ot the Aetolian flysch
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) - Άρθρα
  Παλαιοπεριβάλλον σχηματισμού του λιγνίτη της γεώτρησης #53 της νεογενούς λεκάνης Αλμυρού, Κεντρική Ελλαδα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) - Άρθρα
  Μεταβολές της μικροπανόδας, μικροχλωρίδας και ισοτόπων Ο2 του πυρήνα Π40 στη Μυρτώο λεκάνη κατά το ολοκαίνο = Variations of microfauna, microflora and oxygen isotopes during holocene at the Myrtoon basin
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) - Άρθρα
  Συμβολή της παραγοντικής ανάλυσης στη μελέτη του παλαιοκλίματος και της παλαιοωκεανογραφίας στο ΝΔ-ΚΟ Αιγαίο Πέλαγος = Contribution of factor analysis to the study of palaeoclimatic and palaeoceanographic variability in SW Aegean sea, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) - Άρθρα
  Research projects to study the sea floor and sub-bottom sediments funded by the recent European commission framework programs: the I.G.M.E.participation
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Siliciclastic- carbonatic transitions in the lower cretaceous transgressive series of the Almopian subzone in the Aridea area (Northern Greece) (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) - Άρθρα
  Marine geology data accessibility in the European framework: the I.G.M.E. participation in the geo-seas project
  Περίληψη  PDF