Εκτίμηση τρωτότητας παράκτιων περιοχών από θαλάσσια κύματα βαρύτητας (Tsunami). Μελέτη περίπτωσης το Πορτ-Ο-Πρενς, Αϊτή = Gravity sea waves (Tsunami) vulnerability assessment of coastal areas. Case study Port-Au-Prince, Haiti

Δημήτριος-Βασίλειος Μπατζάκης, Αντώνιος Μποφίλιος, Ευθύμιος Καρύμπαλης, Λουκάς-Μωυσής Μίσθος

Περίληψη


Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η εφαρμογή μιας προσεγγιστικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών εμφάνισης ενός θαλάσσιου κύματος βαρύτητας στην πόλη του Πορτ-ο-Πρενς της Αϊτής. Ένα ακραίο σενάριο υιοθετήθηκε, βασισμένο σε επιστημονικές προσεγγίσεις που προκύπτουν από τη διεθνή βιβλιογραφία. Η ανάλυση των παραμέτρων πραγματοποιήθηκε μέσω ΓΣΠ. Το μέγιστο υψόμετρο των ροών διείσδυσης του κύματος, ως βασική παράμετρος του σεναρίου, εκτιμήθηκε σε συνάρτηση με το γεωδυναμικό καθεστώς και τη σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής. Από την επεξεργασία των στοιχείων προσδιορίστηκε χωρικά η ζώνη κατάκλυσης που ορίστηκε έως την ισοϋψή των 10 μέτρων και εκτιμήθηκε η ταχύτητα των ροών διείσδυσης σε συνάρτηση με το υψόμετρο. Εν συνεχεία, εκτιμήθηκαν παράμετροι ασφαλούς διαφυγής του υπό έκθεση πληθυσμού, όπως η ελάχιστη απόσταση και ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την εκκένωση.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; hazards; risks; disasters; κίνδυνοι; ρίσκα; καταστροφές; φυσικές καταστροφές; θαλάσσια κύματα βαρύτητας; έκθεση στον κίνδυνο; εκτίμηση τρωτότητας; διείσδυση πλημμυρικών ροών; Πορτ-ο-Πρενς; natural disasters; gravity sea waves; hazard exposure; vulnerability assessment; run-up; Port-au-Prince; Haiti; Αϊτή

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα