Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 3ου τόμου: Ανθρωπογεωγραφία  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 2ου τόμου: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (8ο : 2007 Οκτ. 4-7 : Αθήνα, Ελλάδα). Πρακτικά 1ου τόμου: Γεωμορφολογία, Παράκτια Γεωμορφολογία - Ωκεανογραφία, Κλιματολογία, Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωγραφική Εκπαίδευση.  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Προσεγγίζοντας τους μετασχηματισμούς στον αστικό χώρο... = Approaching the transformations in the urban space  PDF
Κ. Βαλεριανού, Ε. Παναγιωτάτου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Γηγενείς και νέοι κάτοικοι στον περιαστικό αγροτικό χώρο. Κοινωνικές αναπαραστάσεις, διαχειριστικές, πρακτικές και συγκρούσεις. Η περίπτωση της Κορινθίας  PDF
Μιχάλης Πέτρου
 
9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference Ορυκτολογία και χημικά χαρακτηριστικά κοιτάσματος ασβεστόλιθου και περιββαλοντικές επιπτώσεις εξόρυξης του. Περίπτωσις λατομείου στην περιοχή Σκηνέας - Κοντογεννάδα, νήσος Κεφαλληνία = Mineralogical - chemical charasteristics of limestone deposit and environmental impacts of its extraction. Case study: Quarry in Skineas - Kontogennada area, Kefallonia island  PDF
Μαριάνθη Αναστασάτου, Αντωνία Τσούτσια
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Εσωτερική μετανάστευση και αλβανοί αγρεργάτες στον ύπαιθρο χώρο. Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και το διακύβευμα της εντοπιότητας. Η περίπτωση του Μαραθώνα Αττικής  PDF
Μ. Πέτρου
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Τοπικά πλαίσια ρύθμισης: Κοινωνικά δίκτυα και ευρωπαικές διακυβερνητικές προκλήσεις  PDF
Ιωάννης Χωριανόπουλος
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιεχόμενα (ψηφιακής μορφής)  PDF
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Τα μεστά της Χίου. Αναβίωση μιας λανθάνουσας πραγματικότητας = The settlement of mesta in Chios. The revival of a dormant reality  PDF
Γ. Σιδηρόπουλος., Α. Γιώτης
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Καταστροφές και περιβάλλον: Συγλίσεις και στεγανά των πεδίων έρευνας και πολιτικής στην πορεία προς ένα αβέβαιο μέλλον = Disasters and the environment : converge and segregation of research and policy domains towards an uncertain future  PDF
Μ. Δανδουλάκη
 
8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μελέτη της υδατοπαροχής και στερεοπαροχής των ποταμών της Βόρειας Πελοποννήσου που εκβάλλουν στον Κορινθιακό κόλπο = A study of the water and sediment fluxes of the rivers of the North Peloponnesos which discharge into Korinthiakos gulf  PDF
Ι. Γουρδουμπάς, Παναγιώτης Θ. Νάστος, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III) Η γεωλογική κληρονομιά των Κυκλάδων και η περιβαλλοντική εκπαίδευση  PDF
Μαρία Σπαρτινού, Ιάκωβος Ζερλέντης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Περιαστικά δάση, τα πράσινα "τείχη" των ελληνικών πόλεων : δυνατότητες προστασίας και ανάδειξης = Urban forests, the green "walls" of greek cities : a policy for their protection and management  PDF
Ηλίας Μπεριάτος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II) Ο μετασχηματισμός κυρίων συνιστωσών πολυφασματικών δορυφορικών δεδομένων για τη χαρτογράφηση άμεσων επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών : μια ειδική περίπτωση εφαρμογής στις δασικές πυρκαγιές = Principal component transformation of multispectral satellite data to map short - term consequences of natural disasters : a special case study on forest fires  PDF
Νίκος Κούτσιας, Γιώργος Μαλλίνης, Μιχάλης Καρτέρης
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Η άποψη των εκπαιδευτικών Α / θμιας εκπαίδευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης για την υπάρχουσα και μελλοντική διαμόρφωση του μαθήματος της γεωγραφίας = Teacher's points of view on the current and future status of geography in the greek elementary school  PDF
Νίκος Λαμπρινός
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Φυσικές διεργασίες και ανθρώπινη παρέμβαση στην εξέλιξη της παραλιακής ζώνης του Δηλέσι, Νομού Αττικής (Ν. Ευβοϊκός κόλπος) = Natural processes and human interference in the evolution of the shore zone of Dilessi (South Evoikos gulf)  PDF
Σεραφείμ Ε. Πούλος, Χαμπίκ Μαρουκιάν, Σωτήριος Ν. Λεοντάρης, Γ. Ρούσκας, Δ. Νεοφώτιστος
 
6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I) Μορφοτεκτονική δομή και εξέλιξη του διαύλου Κυθήρων - Αντικυθήρων (ΝΔ τμήμα εξωτερικού νησιωτικού τόξου, Ελλάδα) = morphotectonic structure end evolution of the channel Kithira - Antikithira (SW part of the outer Hellenic island arc)  PDF
Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Γ. Δ. Δανάμος.
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Χωρική και χονδρική διακύμανση της θερμοκρασίας του αέρα στην περιοχή των Βαλκανίων  PDF
Παναγιώτης Θ. Νάστος, Κ. Μ. Φιλάνδρας
 
4ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωγραφία- Εκπαίδευση- ’νθρωπος- Περιβάλλον (Χαιρετισμοί)  PDF
Λάζαρος Σωτηριάδης
 
3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Der boden als hauptfaktor einer angewandten landschatsokologischen gliderung mit beispielen aus dem pielachtal-niederosterreich  PDF
E. Grubner, S. Verginis
 
2ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις σε σύνθετες γλυφές των περιοχών Κωπαϊδας (Βοιωτία) και Ελικώνα  PDF
Κ. Παπαδοπούλου
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β.) Μελέτη γεωλογικών και μορφολογικών συνθηκών που επιδρούν στην εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων στην παράκτια περιοχή ακταία, Αγ. Μαρίνας Αττικής  PDF
Ι. Βασιλείου, Γιώργος Λειβαδίτης, Τ. Παπαδόπουλος, Γ. Στουρνάρας
 
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α.) Τα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδος και η σχέση τους με τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες ανάπτυξης  PDF
Γεώργιος Ιβάντσος
 
5o Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (11, 12, 13 Νοεμβρίου 1999, Αθήνα, Ελλάδα) Η αξιοποίηση του νερού της βροχής από το ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο για την επίλυση προβλημάτων πυρόσβεσης. Υδρευσης και άρδευσης προβληματικών περιοχών της Ελλάδος Περίληψη  PDF
Ε. Βαβλιάκη, Κ. Αλμπανάκη, Α. Ψιλοβίκος, Ε. Παπαφιλίππου-Πέννου
 
1 - 25 από 419 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.