Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γιαννακουδάκης, Δημήτριος Ανδρέα

 • Τόμ. 11 (1969) - Άρθρα
  Ermittlung der starke und des ladungsverteilungsradius der anionen der einfachen aliphatischen sauren in methanol - wasser losungen durch die potentiometrische methode = Εύρεσις της ισχύος και της ακτίνος κατανομής του φορτίου των ανιόντων των απλών αλειφατικών οξέων εντός υδατομεθανολικών διαλυμάτων δια της ποτενσιομετρικής μεθόδου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 11 (1969) - Άρθρα
  Polarographische und kinetische untersuchung uber das verhalten von benzaldehyd und nitrobenzaldehyden in methanol mit und ohne protonendonatoren = Πολαρογραφική και κινητική μελέτη της συμπεριφοράς της βενζαλδεϋδης και των νιτροβενζαλδεϋδων εις μεθανολην άνευ και μετά δοτού πρωτονίων
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 11 (1969) - Άρθρα
  Kinetische parameter der reduktion des nitrobenzols an der Hg - tropfelektrode bei anwesenheit aligyglischer sauren in methanol und ermittlung deren pKa = Κινητικαί παράμετροι της αναγωγής του νιτροβενζολίου εις το σταγονικόν ηλεκτόδιον του υδραργύρου παρουσία αλεικυκλικών οξέων εις μεθανόλην και εύρεσις του pKa αυτών
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) - Άρθρα
  Uber die inhibierende wirkung des triphenylphospinoxidis auf das polarographische verhalten von nitroathan, nitrobenzol und nitronaphthalin in wasser - methanol - losungen = Περί της παρεμποδιστικής δράσεως του τριφαινυλοφωσφινοξειδίου επί της πολαρογραφικής συμπεριφοράς των νιτροαιθανίου, νιτροβενζολίου και νιτροναφθαλινίου εις υδατομεθανολικά διαλύματα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) - Άρθρα
  Polarometrische ergebnisse uber die kinetik und das gleichgewicht zwischen nitro - form und aci - ionen von nitroparaffinen = Πολαρομετρικά αποτελέσματα επί της κινητικής και της ισορροπίας μεταξύ νιτρομορφής και ακυιόντων των νιτροπαραφινών
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) - Άρθρα
  Zur wirkung von halogenierten phenolen auf die polarographische reduktion des anthrachinons in methanol = Επίδρασις αλογονωμένων φαινόλων επί της πολαρογραφικής αναγωγής της ανθρακινόνης εντος μεθανόλης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) - Άρθρα
  Stability constants of complexes of tervalent cations with hydroxyphenylacetic acids = Σταθεραί σταθερότητος συμπλοκών των τρισθενών κατιόντων μετά των υδροξύ - φαινυλοξικών οξέων
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) - Άρθρα
  Polarographisches verhalten von aromatischen azoverbindungen in methanol, dimethylsulfoxid und dimethylformamid = Πολαρογραφική συμπεριφορά αρωματικών αζωενώσεων εντός μεθανόλης, διμεθυλοσουλφοξειδίου και διμεθυλοφορμαμιδίου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) - Άρθρα
  Uber das verhalten von triphenylphosphinoxid, trioctyphosphinoxid und triphenylarsinoxid bei der polarographischen reduction des nitroayhans = Συμπεριφορά των τριφαινυλοφωσφινοξειδίου, τριοκτυλοσφινοξειδίου και τριφαινυλοαρσινοξειδίου κατά την πολαρογραφικήν ανααγωγήν του νιτροαιθανίου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) - Άρθρα
  Zur ionisation von n - Butter und n - Valeriansaure in ternaren losungssystemen von wasser - methanol - dioxan = Ιονισμός κ - Βουτυρικού και κ - Βαλεριανού οξέος εις τριαδικά συστήματα Ύδατος - Μεθανόλης - Διοξανίου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) - Άρθρα
  Allure viscosimetrique et dielectrique de melanges d' alcool methylique - eau a diverses temperatures = Ρεολογική και διηλεκτρική συμπεριφορά μιγμάτων μεθυλικής αλκόλης - ύδατος εις διαφόρους θερμοκρασίας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) - Άρθρα
  A Study of conductometric behavior of NaCIO4 and Et4NCIO4 in isopropanol - methanol mixtures at 25 C = Μελέτη της αγωγιμομετρικής συμπεριφοράς των NaCIO4 και Et4NCIO4 εντός μικτών διαλυτικών συστημάτων ισοπροπανόλης - μεθανόλης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) - Άρθρα
  A Contribution to the study of ore concentration by means of the concentrating table = Συμβολή στη μελέτη εμπλουτισμού μεταλλευμάτων δια της τραπέζης εμπλουτισμού
  Λεπτομέρειες  PDF