Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) A variational method for the determination of the correlation function between two nukleos in nuclear matter = Μια μέθοδος μεταβολών προς καθορισμόν της συναρτήσεως συσχετίσεως δυο νουκλεόνιων της πυρηνικής ύλης  PDF
Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) The Charge form factor of the 4He nucleus in the non - unitary model operator approach = Ο παράγοντας μορφής φορτίου του πυρήνα του 4He στην προσέγγιση του μη μοναδιαίου τελεστή προτύπυ  PDF
Ελένη Π. Νασαίνα
 
Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) A Comparison of scattering cross - sections of spherical particles and bubbles = Σύγκριση των διατομών σκεδάσεως σφαιρικών σωματίων και φυσαλλίδων  PDF
Α. Ι. Πατίτσας
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) Application of the non - unitary model operator approach to the 16 O nucleus = Εφαρμογή του μη μοναδιαίου τελεστού προτύπυ στον πυρήνα 16 O  PDF
S. E. Massen
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) The Form factor and charge density distribution of the 4He nucleus in the Quarati and Watt approximation = Ο συντελεστής σχήματος και η πυκνότητα φορτίου του πυρήνα του 4He στην προσέγγιση των Quarati και Watt  PDF
Ελένη Π. Νασαίνα, Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) A Non - unitary model operator approach to two - practicle correlations in finite nuclei = Μια μέθοδος δια τας αλληλοσυσχετίσεις δύο σωματίων εις πεπερασμένους πυρήνας τη βοήθεια μη μοναδιαίου τελεστού υποδείγματος  PDF
S.E. Massen, Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
1 - 6 από 6 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.