Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Deep levels in Fe - doped InP and GaP investigated by optical absorption and double injection techniques = Μελέτη των βαθειών σταθμών των InP και GaP με προσμείξεις Fe με την τεχνική διπλής διαχύσεως και οπτικής απορροφήσεως  PDF
D. B. Kushev, A. S. Popov
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Study of optical properties: direct and indirect absorption edges = Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων: άμεσο και έμμεσο ενεργειακό χάσμα  PDF
Α. Π. Λάμπρος, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Long wavelength optical lattice vibrations and structural phase transition in mixed a - In2S3 - xSex crystals = Οπτικές δονήσεις μεγάλου μήκους κύματος και δομική μεταβολή φάσεως στους μικτούς a - In2S3 - xSex κρυστάλλους  PDF
Κωνσταντίνος Α. Καμπάς, Ιωάννης Ε. Σπυριδέλης
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Photocapacitance studies on P - I - N InP: Fe structures = Μελέτη φωτοχωρητικότητας σε P - I - N InP: Fe δομές  PDF
A. S. Popov, A. Y. Bahnev
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) On the mobility of current carriers in tin telluride = Επί της ευκινησίας φορέων στο SnTe  PDF
M. Moldovanova, R. Assenov
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Determination of optical constants in layered compounds = Προσδιορισμός οπτικών σταθερών εις φυλλόμορφους ενώσεις  PDF
Α. Π. Λάμπρος, Ν. Α. Οικονόμου
 
1 - 6 από 6 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.