Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) On the electron diffraction diffuse streak pattern observed in GeTe = Διάχυτοι γραμμαί σκεδάσεως ηλεκτρονίων παρατηρηθείσαι εις το GeTe  PDF
Ιωάννης Ν. Στοϊμένος, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) Uber die inhibierende wirkung des triphenylphospinoxidis auf das polarographische verhalten von nitroathan, nitrobenzol und nitronaphthalin in wasser - methanol - losungen = Περί της παρεμποδιστικής δράσεως του τριφαινυλοφωσφινοξειδίου επί της πολαρογραφικής συμπεριφοράς των νιτροαιθανίου, νιτροβενζολίου και νιτροναφθαλινίου εις υδατομεθανολικά διαλύματα  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Α. Σταλίδης, Ε. Χ. Παπαγεωργίου
 
Τόμ. 11 (1969) Kinetische parameter der reduktion des nitrobenzols an der Hg - tropfelektrode bei anwesenheit aligyglischer sauren in methanol und ermittlung deren pKa = Κινητικαί παράμετροι της αναγωγής του νιτροβενζολίου εις το σταγονικόν ηλεκτόδιον του υδραργύρου παρουσία αλεικυκλικών οξέων εις μεθανόλην και εύρεσις του pKa αυτών  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Π. Μ. Καραμπίνας
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) On the temperature dependence of the coefficient of thermal conductivity of polycrystalline ZnCr2O4 and MgCr2O4 = Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητος συναρτήσει της θερμοκρασίας σε πολυκρυσταλλικά δείγματα ZnCr2O4 και MgCr2O4  PDF
Άννα Κ. Σιάνου-Λινάρδη
 
Τόμ. 11 (1969) Polarographische und kinetische untersuchung uber das verhalten von benzaldehyd und nitrobenzaldehyden in methanol mit und ohne protonendonatoren = Πολαρογραφική και κινητική μελέτη της συμπεριφοράς της βενζαλδεϋδης και των νιτροβενζαλδεϋδων εις μεθανολην άνευ και μετά δοτού πρωτονίων  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γ. Κοκκινίδης, Γεώργιος Α. Σταλίδης
 
Τόμ. 11 (1969) Einfluss von protonendonatoren auf die polarographische reduktion von aromatischen nitroverbindungen in dimethylsulfoxid, dimethylformamid, acetonitril und deren gemischen mit wasser = Επίδρασις δοτών πρωτονίων επί της πολαρογραφικής αναγωγής αρωματικών νιτροενώσεων εντός διμεθυλοσουλφοξειδίου, διμεθυλορμαμιδίου, ακετονιτριλίου και μιγμάτων αυτών μεθ' ύδατος  PDF
Δημήτριος Ανδρέα. Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Α. Σταλίδης, Γ. Κοκκινίδης
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) On the Hall effect and resistivity of Candium single crystals = Επί του φαινομένου Hall και της ειδικής ηλεκτρικής αντιστάσεως μονοκρυστάλλων Καδμίου  PDF
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Ελένη Παπαδημητράκη-Χλίχλια
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Uber das verhalten von triphenylphosphinoxid, trioctyphosphinoxid und triphenylarsinoxid bei der polarographischen reduction des nitroayhans = Συμπεριφορά των τριφαινυλοφωσφινοξειδίου, τριοκτυλοσφινοξειδίου και τριφαινυλοαρσινοξειδίου κατά την πολαρογραφικήν ανααγωγήν του νιτροαιθανίου  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Παναγιώτης Γ. Μαυρίδης, Νικόλαος Ι. Μισσαηλίδης
 
1 - 8 από 8 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.