Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) The Charge form factor of the 4He nucleus in the non - unitary model operator approach = Ο παράγοντας μορφής φορτίου του πυρήνα του 4He στην προσέγγιση του μη μοναδιαίου τελεστή προτύπυ  PDF
Ελένη Π. Νασαίνα
 
Τόμ. 5 (1939) Ο Νόμος της αιτιότητας και η σημασία αυτού δια την Μηχανικήν και τα Μαθηματικά  PDF
Όθων Κωνσταντίνου Πυλαρινός
 
Τόμ. 24 (1984) Φασματοσκοπία πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητος δια του λάζερ  PDF
Μαρία Γ. Μαρκέτου-Πυλαρινού
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) Application of the non - unitary model operator approach to the 16 O nucleus = Εφαρμογή του μη μοναδιαίου τελεστού προτύπυ στον πυρήνα 16 O  PDF
S. E. Massen
 
Τόμ. 2 (1933) Περί της κινήσεως υλικού σημείου επί σταθεράς κωνικής επιφάνειας  PDF
Όθων Κωνσταντίνου Πυλαρινός
 
Τόμ. 23 (1983) Distribution of masses and charge densities of spin 5/2 and 7/2, first order wave equations based on the group SO(4,1) = Κατανομή των μαζών και πυκνότητες φορτίου των κυματοεξισώσεων πρώτης τάξεως με σπιν 5/2 και 7/2 που μετασχηματίζονται βάσει των στοιχείων της ομάδας SO(4,1)  PDF
Χρήστος Γ. Κουτρούλος
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) The Form factor and charge density distribution of the 4He nucleus in the Quarati and Watt approximation = Ο συντελεστής σχήματος και η πυκνότητα φορτίου του πυρήνα του 4He στην προσέγγιση των Quarati και Watt  PDF
Ελένη Π. Νασαίνα, Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 1 (1932) Φωτοφόρησις: μαγνητική και ηλεκτρική φωτοφόρησις  PDF
Μαρία Γ. Μαρκέτου-Πυλαρινού
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Deep levels in Fe - doped InP and GaP investigated by optical absorption and double injection techniques = Μελέτη των βαθειών σταθμών των InP και GaP με προσμείξεις Fe με την τεχνική διπλής διαχύσεως και οπτικής απορροφήσεως  PDF
D. B. Kushev, A. S. Popov
 
Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) A Generalization of Wasscher; s method for measuring the galvanomagnetic coefficients of antisotropic material = Γενίκευση της μεθόδου Wasscher για τη μέτρηση γαλβανομαγνητικών σταθερών ανισότροπων υλικών  PDF
Ο. Ε. Βαλασσιάδης, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 1 (1932) Περί μιας συσκευής προς ταχείαν εξέτασιν των τριοδών λαμπτήρων  PDF
Νικόλαος Ζαννή Εμπειρίκος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Study of optical properties: direct and indirect absorption edges = Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων: άμεσο και έμμεσο ενεργειακό χάσμα  PDF
Α. Π. Λάμπρος, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) A Non - unitary model operator approach to two - practicle correlations in finite nuclei = Μια μέθοδος δια τας αλληλοσυσχετίσεις δύο σωματίων εις πεπερασμένους πυρήνας τη βοήθεια μη μοναδιαίου τελεστού υποδείγματος  PDF
S.E. Massen, Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Long wavelength optical lattice vibrations and structural phase transition in mixed a - In2S3 - xSex crystals = Οπτικές δονήσεις μεγάλου μήκους κύματος και δομική μεταβολή φάσεως στους μικτούς a - In2S3 - xSex κρυστάλλους  PDF
Κωνσταντίνος Α. Καμπάς, Ιωάννης Ε. Σπυριδέλης
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Determination of optical constants in layered compounds = Προσδιορισμός οπτικών σταθερών εις φυλλόμορφους ενώσεις  PDF
Α. Π. Λάμπρος, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Photocapacitance studies on P - I - N InP: Fe structures = Μελέτη φωτοχωρητικότητας σε P - I - N InP: Fe δομές  PDF
A. S. Popov, A. Y. Bahnev
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) A variational method for the determination of the correlation function between two nukleos in nuclear matter = Μια μέθοδος μεταβολών προς καθορισμόν της συναρτήσεως συσχετίσεως δυο νουκλεόνιων της πυρηνικής ύλης  PDF
Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) On the mobility of current carriers in tin telluride = Επί της ευκινησίας φορέων στο SnTe  PDF
M. Moldovanova, R. Assenov
 
Τόμ. 8, Αρ. 2 (1959) Περί ιδιοτήτων τινών του ψευδοευκλειδείου διαστήματος της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας  PDF
Ιωάννης Γεωργίου Γρατσιάτος
 
Τόμ. 19 (1979) An Extension of Wasscher' s method for galvanomagnetic measurements on anisotropic material = Μια επέκταση της μεθόδου Wasscher για γαλβανομετρικές μετρήσεις σε ανισότροπα υλικά  PDF
Δημήτριος Σ. Κυριάκος, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (1958) Space and time in general relativity  PDF
Γεώργιος Ιωάννου Κοντόπουλος
 
Τόμ. 19 (1979) An Adjustable constant phase shifting network independent of frequency = Ένα δικτύωμα που προκαλεί σταθερή αλλά ρυθμιζόμενη και ανεξάρτητη της συχνότητας αλλαγή φάσεως  PDF
Κ. Α. Καρυμπάκας
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (1958) A Solution of the clock paradox  PDF
Γεώργιος Ιωάννου Κοντόπουλος
 
Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) TEM and computing procedures in crystal studies: calibration of the electron microscope = TEM και υπολογιστές μέθοδοι σε μελέτες κρυστάλλων: βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου  PDF
Γιάννης Γ. Αντωνόπουλος, Γ. Λ. Μπλέρης, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
Τόμ. 5 (1939) Ασυνεχής ρύσις τέλειου και ασυμπίεστου ρευστού εντός διώρυγος εχούσης στέρεον εμπόδιον προσκεκολλημένον εις την μίαν των παρειών αυτής = Mouvement discontinu d' un liquide parfait incompressible dans un canal comportant un obstacle accole a l' une de ses parois  PDF
Αθανάσιος Ιωάννου Μπρόϊκος
 
1 - 25 από 25 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.