Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Infrared photoconductivity in heavily doped and highly compensated gallium arsenide = Υπέρυθρη φωτοαγωγιμότητα στο GaAs με ισχυρή πρόσμειξη και μεγάλη αποκατάσταση  PDF
P. Gladkov, K. Ozanyan
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Deep levels in Fe - doped InP and GaP investigated by optical absorption and double injection techniques = Μελέτη των βαθειών σταθμών των InP και GaP με προσμείξεις Fe με την τεχνική διπλής διαχύσεως και οπτικής απορροφήσεως  PDF
D. B. Kushev, A. S. Popov
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Near band - edge photoconductivity in heavily doped conpensated epitaxial gallium arsenide layers = Φωτοαγωγιμότης κοντά στην ακμή ταινίας σε επιταξιακά επίπεδα Ga - As με ισχυρή διάχυση προσμείξεων  PDF
S. Evtimova, B. G. Arnaudov
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Long wavelength optical lattice vibrations and structural phase transition in mixed a - In2S3 - xSex crystals = Οπτικές δονήσεις μεγάλου μήκους κύματος και δομική μεταβολή φάσεως στους μικτούς a - In2S3 - xSex κρυστάλλους  PDF
Κωνσταντίνος Α. Καμπάς, Ιωάννης Ε. Σπυριδέλης
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Photocapacitance studies on P - I - N InP: Fe structures = Μελέτη φωτοχωρητικότητας σε P - I - N InP: Fe δομές  PDF
A. S. Popov, A. Y. Bahnev
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Luminescence investigations on heavily doped semiconductors (on the base of gallium arsenide) = Μελέτη φθορισμού ημιαγωγών με μεγάλη συγκέντρωση προσμείξεων: περίπτωση GaAs  PDF
B. G. Arnaudov
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) On the anomalous high temperature electrical resistivity behaviour of Cu55 - Ni45 alloy = Η ανώμαλη συμπεριφορά της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του κράματος Cu55 - Ni45  PDF
Σ. Χατζηβασιλείου, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Ελένη Παπαδημητράκη-Χλίχλια, Γιάννης Γ. Αντωνόπουλος, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) On the mobility of current carriers in tin telluride = Επί της ευκινησίας φορέων στο SnTe  PDF
M. Moldovanova, R. Assenov
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) A Differential evaluation of I - V characteristics of one - carrier semiconducting crystals: application of CdS single crystals = Διαφορική αποτίμηση χαρακτηριστικών τάσης - έντασης σε ημιαγωγούς ενός είδους φορέων: εφαρμογή σε κρυστάλλους CdS  PDF
Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Α. Καρούτης, Ιωάννης Ε. Σπυριδέλης
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) Scattering processes and carrier mobility in semiconductors = Φαινόμενα σχεδιασμού των ηλεκτρικών φορέων και ευκινησία αυτών εις τους ημιαγωγούς  PDF
Σεμίραμις Διονυσίου-Κουϊμτζή
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Direct relations between fresnel' s amplitude coefficients for the boundaries of plane parallel absorbing plate = ’μμεσες σχέσεις μεταξύ των πλατών των συντελεστών fresnel για τις ενδοεπιφάνειες των παράλληλων επιπέδων απορροφήσεως  PDF
D. B. Kushev
 
1 - 11 από 11 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.