Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 11 (1969) Polarographische und kinetische untersuchung uber das verhalten von benzaldehyd und nitrobenzaldehyden in methanol mit und ohne protonendonatoren = Πολαρογραφική και κινητική μελέτη της συμπεριφοράς της βενζαλδεϋδης και των νιτροβενζαλδεϋδων εις μεθανολην άνευ και μετά δοτού πρωτονίων  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γ. Κοκκινίδης, Γεώργιος Α. Σταλίδης
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Long wavelength optical lattice vibrations and structural phase transition in mixed a - In2S3 - xSex crystals = Οπτικές δονήσεις μεγάλου μήκους κύματος και δομική μεταβολή φάσεως στους μικτούς a - In2S3 - xSex κρυστάλλους  PDF
Κωνσταντίνος Α. Καμπάς, Ιωάννης Ε. Σπυριδέλης
 
Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) A Generalization of Wasscher; s method for measuring the galvanomagnetic coefficients of antisotropic material = Γενίκευση της μεθόδου Wasscher για τη μέτρηση γαλβανομαγνητικών σταθερών ανισότροπων υλικών  PDF
Ο. Ε. Βαλασσιάδης, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 11 (1969) Einfluss von protonendonatoren auf die polarographische reduktion von aromatischen nitroverbindungen in dimethylsulfoxid, dimethylformamid, acetonitril und deren gemischen mit wasser = Επίδρασις δοτών πρωτονίων επί της πολαρογραφικής αναγωγής αρωματικών νιτροενώσεων εντός διμεθυλοσουλφοξειδίου, διμεθυλορμαμιδίου, ακετονιτριλίου και μιγμάτων αυτών μεθ' ύδατος  PDF
Δημήτριος Ανδρέα. Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Α. Σταλίδης, Γ. Κοκκινίδης
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Photocapacitance studies on P - I - N InP: Fe structures = Μελέτη φωτοχωρητικότητας σε P - I - N InP: Fe δομές  PDF
A. S. Popov, A. Y. Bahnev
 
Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) On the Hall effect and resistivity of Candium single crystals = Επί του φαινομένου Hall και της ειδικής ηλεκτρικής αντιστάσεως μονοκρυστάλλων Καδμίου  PDF
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Ελένη Παπαδημητράκη-Χλίχλια
 
Τόμ. 8, Αρ. 2 (1959) Περί ιδιοτήτων τινών του ψευδοευκλειδείου διαστήματος της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας  PDF
Ιωάννης Γεωργίου Γρατσιάτος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) On the mobility of current carriers in tin telluride = Επί της ευκινησίας φορέων στο SnTe  PDF
M. Moldovanova, R. Assenov
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) A Non - unitary model operator approach to two - practicle correlations in finite nuclei = Μια μέθοδος δια τας αλληλοσυσχετίσεις δύο σωματίων εις πεπερασμένους πυρήνας τη βοήθεια μη μοναδιαίου τελεστού υποδείγματος  PDF
S.E. Massen, Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (1958) Space and time in general relativity  PDF
Γεώργιος Ιωάννου Κοντόπουλος
 
Τόμ. 19 (1979) An Extension of Wasscher' s method for galvanomagnetic measurements on anisotropic material = Μια επέκταση της μεθόδου Wasscher για γαλβανομετρικές μετρήσεις σε ανισότροπα υλικά  PDF
Δημήτριος Σ. Κυριάκος, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) On the representation of the cosine of the angle of refraction (cosθ2) in the complex plane = Περί της παραστάσεως του συνημιτόνου της γωνίας διαθλάσεως (cosθ2) εις το μιγαδικόν επίπεδον  PDF
Ι. Σαρακηνός, Ιωάννης Ε. Σπυριδέλης
 
Τόμ. 8, Αρ. 1 (1958) A Solution of the clock paradox  PDF
Γεώργιος Ιωάννου Κοντόπουλος
 
Τόμ. 19 (1979) An Adjustable constant phase shifting network independent of frequency = Ένα δικτύωμα που προκαλεί σταθερή αλλά ρυθμιζόμενη και ανεξάρτητη της συχνότητας αλλαγή φάσεως  PDF
Κ. Α. Καρυμπάκας
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Uber das verhalten von triphenylphosphinoxid, trioctyphosphinoxid und triphenylarsinoxid bei der polarographischen reduction des nitroayhans = Συμπεριφορά των τριφαινυλοφωσφινοξειδίου, τριοκτυλοσφινοξειδίου και τριφαινυλοαρσινοξειδίου κατά την πολαρογραφικήν ανααγωγήν του νιτροαιθανίου  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Παναγιώτης Γ. Μαυρίδης, Νικόλαος Ι. Μισσαηλίδης
 
Τόμ. 5 (1939) Ασυνεχής ρύσις τέλειου και ασυμπίεστου ρευστού εντός διώρυγος εχούσης στέρεον εμπόδιον προσκεκολλημένον εις την μίαν των παρειών αυτής = Mouvement discontinu d' un liquide parfait incompressible dans un canal comportant un obstacle accole a l' une de ses parois  PDF
Αθανάσιος Ιωάννου Μπρόϊκος
 
Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) TEM and computing procedures in crystal studies: calibration of the electron microscope = TEM και υπολογιστές μέθοδοι σε μελέτες κρυστάλλων: βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου  PDF
Γιάννης Γ. Αντωνόπουλος, Γ. Λ. Μπλέρης, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Determination of optical constants in layered compounds = Προσδιορισμός οπτικών σταθερών εις φυλλόμορφους ενώσεις  PDF
Α. Π. Λάμπρος, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 5 (1939) Ο Νόμος της αιτιότητας και η σημασία αυτού δια την Μηχανικήν και τα Μαθηματικά  PDF
Όθων Κωνσταντίνου Πυλαρινός
 
Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) The Charge form factor of the 4He nucleus in the non - unitary model operator approach = Ο παράγοντας μορφής φορτίου του πυρήνα του 4He στην προσέγγιση του μη μοναδιαίου τελεστή προτύπυ  PDF
Ελένη Π. Νασαίνα
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) A variational method for the determination of the correlation function between two nukleos in nuclear matter = Μια μέθοδος μεταβολών προς καθορισμόν της συναρτήσεως συσχετίσεως δυο νουκλεόνιων της πυρηνικής ύλης  PDF
Μιχάλης Ελ. Γρυπαίος
 
Τόμ. 24 (1984) Φασματοσκοπία πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητος δια του λάζερ  PDF
Μαρία Γ. Μαρκέτου-Πυλαρινού
 
Τόμ. 2 (1933) Περί της κινήσεως υλικού σημείου επί σταθεράς κωνικής επιφάνειας  PDF
Όθων Κωνσταντίνου Πυλαρινός
 
Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) A Comparison of scattering cross - sections of spherical particles and bubbles = Σύγκριση των διατομών σκεδάσεως σφαιρικών σωματίων και φυσαλλίδων  PDF
Α. Ι. Πατίτσας
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) On the electron diffraction diffuse streak pattern observed in GeTe = Διάχυτοι γραμμαί σκεδάσεως ηλεκτρονίων παρατηρηθείσαι εις το GeTe  PDF
Ιωάννης Ν. Στοϊμένος, Ν. Α. Οικονόμου
 
Τόμ. 23 (1983) Distribution of masses and charge densities of spin 5/2 and 7/2, first order wave equations based on the group SO(4,1) = Κατανομή των μαζών και πυκνότητες φορτίου των κυματοεξισώσεων πρώτης τάξεως με σπιν 5/2 και 7/2 που μετασχηματίζονται βάσει των στοιχείων της ομάδας SO(4,1)  PDF
Χρήστος Γ. Κουτρούλος
 
Τόμ. 1 (1932) Φωτοφόρησις: μαγνητική και ηλεκτρική φωτοφόρησις  PDF
Μαρία Γ. Μαρκέτου-Πυλαρινού
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) On the temperature dependence of the coefficient of thermal conductivity of polycrystalline ZnCr2O4 and MgCr2O4 = Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητος συναρτήσει της θερμοκρασίας σε πολυκρυσταλλικά δείγματα ZnCr2O4 και MgCr2O4  PDF
Άννα Κ. Σιάνου-Λινάρδη
 
Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) Uber die inhibierende wirkung des triphenylphospinoxidis auf das polarographische verhalten von nitroathan, nitrobenzol und nitronaphthalin in wasser - methanol - losungen = Περί της παρεμποδιστικής δράσεως του τριφαινυλοφωσφινοξειδίου επί της πολαρογραφικής συμπεριφοράς των νιτροαιθανίου, νιτροβενζολίου και νιτροναφθαλινίου εις υδατομεθανολικά διαλύματα  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Α. Σταλίδης, Ε. Χ. Παπαγεωργίου
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Deep levels in Fe - doped InP and GaP investigated by optical absorption and double injection techniques = Μελέτη των βαθειών σταθμών των InP και GaP με προσμείξεις Fe με την τεχνική διπλής διαχύσεως και οπτικής απορροφήσεως  PDF
D. B. Kushev, A. S. Popov
 
Τόμ. 1 (1932) Περί μιας συσκευής προς ταχείαν εξέτασιν των τριοδών λαμπτήρων  PDF
Νικόλαος Ζαννή Εμπειρίκος
 
Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) Application of the non - unitary model operator approach to the 16 O nucleus = Εφαρμογή του μη μοναδιαίου τελεστού προτύπυ στον πυρήνα 16 O  PDF
S. E. Massen
 
Τόμ. 11 (1969) Kinetische parameter der reduktion des nitrobenzols an der Hg - tropfelektrode bei anwesenheit aligyglischer sauren in methanol und ermittlung deren pKa = Κινητικαί παράμετροι της αναγωγής του νιτροβενζολίου εις το σταγονικόν ηλεκτόδιον του υδραργύρου παρουσία αλεικυκλικών οξέων εις μεθανόλην και εύρεσις του pKa αυτών  PDF
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Π. Μ. Καραμπίνας
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) Study of optical properties: direct and indirect absorption edges = Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων: άμεσο και έμμεσο ενεργειακό χάσμα  PDF
Α. Π. Λάμπρος, Ν. Α. Οικονόμου
 
1 - 34 από 35 Στοιχεία 1 2 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.