Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 5 (1939) Επί της θερμοκρασίας του εδάφους κ.τ.λ. εν Θεσσαλονίκη  PDF
Λουκάς Α. Αλεξάνδρου
 
Τόμ. 16, Αρ. 1 (1976) Frost penetration into the soil at the meteorological station of the Aristotelian University of Thessaloniki: (1930-1974) = Διείσδυσις παγετού εις βάθος εντός του εδάφους του μετεωρολογικού σταθμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: (1930-1974)  PDF
Γιαννούλα Γκουτζίδου-Αθανασίου, Γεώργιος Κ. Λιβαδάς
 
Τόμ. 14, Αρ. 2 (1974) Soil temperature in Thessaloniki - Greece = Θερμοκρασία εδάφους εις Θεσσαλονίκη - Ελλάς  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς
 
Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) Ground surface temperature: grass - covered ground = Η θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους: επιφάνεια χλοερού εδάφους  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Γιαννούλα Γκουτζίδου-Αθανασίου
 
Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) Earth surface temperature part I. bare - soil surface  PDF
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Γιαννούλα Γκουτζίδου-Αθανασίου
 
1 - 5 από 5 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.