Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γιαννακουδάκης, Δημήτριος Ανδρέα.

  • Τόμ. 11 (1969) - Άρθρα
    Einfluss von protonendonatoren auf die polarographische reduktion von aromatischen nitroverbindungen in dimethylsulfoxid, dimethylformamid, acetonitril und deren gemischen mit wasser = Επίδρασις δοτών πρωτονίων επί της πολαρογραφικής αναγωγής αρωματικών νιτροενώσεων εντός διμεθυλοσουλφοξειδίου, διμεθυλορμαμιδίου, ακετονιτριλίου και μιγμάτων αυτών μεθ' ύδατος
    Λεπτομέρειες  PDF