Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νασαίνα, Ελένη Π.

  • Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) - Άρθρα
    The Form factor and charge density distribution of the 4He nucleus in the Quarati and Watt approximation = Ο συντελεστής σχήματος και η πυκνότητα φορτίου του πυρήνα του 4He στην προσέγγιση των Quarati και Watt
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 18, Αρ. 2 (1978) - Άρθρα
    The Charge form factor of the 4He nucleus in the non - unitary model operator approach = Ο παράγοντας μορφής φορτίου του πυρήνα του 4He στην προσέγγιση του μη μοναδιαίου τελεστή προτύπυ
    Λεπτομέρειες  PDF