Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρούμπης, Ι.

  • Τόμ. 16, Αρ. 2 (1976) - Άρθρα
    A Study of conductometric behavior of NaCIO4 and Et4NCIO4 in isopropanol - methanol mixtures at 25 C = Μελέτη της αγωγιμομετρικής συμπεριφοράς των NaCIO4 και Et4NCIO4 εντός μικτών διαλυτικών συστημάτων ισοπροπανόλης - μεθανόλης
    Λεπτομέρειες  PDF