Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γρυπαίος, Μιχάλης Ελ.

 • Τόμ. 12, Αρ. 2 (1972) - Άρθρα
  A variational method for the determination of the correlation function between two nukleos in nuclear matter = Μια μέθοδος μεταβολών προς καθορισμόν της συναρτήσεως συσχετίσεως δυο νουκλεόνιων της πυρηνικής ύλης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) - Άρθρα
  A Non - unitary model operator approach to two - practicle correlations in finite nuclei = Μια μέθοδος δια τας αλληλοσυσχετίσεις δύο σωματίων εις πεπερασμένους πυρήνας τη βοήθεια μη μοναδιαίου τελεστού υποδείγματος
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) - Άρθρα
  Functional derivative for the distribution function of a Λ - nucleon pair in nuclear matter = Συναρτησιακή παράγωγος της συναρτήσεως κατανιμής ζεύγους σωματίου Λ - νουκλεονίου εις την πυρηνικήν ύλην
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975) - Άρθρα
  The Functional derivative of the radial distribution function for a many particle boson system = Η συναρτησιακή παράγωγος της ακτινικής συναρτήσεως κατανομής συστήματος πολλών μποζονίων
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 17, Αρ. 1 (1977) - Άρθρα
  Hypernuclear matter calculations = Υπολογισμοί επί της υπερπυρηνικής ύλης
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 18, Αρ. 1 (1978) - Άρθρα
  The Form factor and charge density distribution of the 4He nucleus in the Quarati and Watt approximation = Ο συντελεστής σχήματος και η πυκνότητα φορτίου του πυρήνα του 4He στην προσέγγιση των Quarati και Watt
  Λεπτομέρειες  PDF