Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονόμου, Ν. Α.

 • Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972) - Άρθρα
  On the electron diffraction diffuse streak pattern observed in GeTe = Διάχυτοι γραμμαί σκεδάσεως ηλεκτρονίων παρατηρηθείσαι εις το GeTe
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973) - Άρθρα
  Determination of optical constants in layered compounds = Προσδιορισμός οπτικών σταθερών εις φυλλόμορφους ενώσεις
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977) - Άρθρα
  A Generalization of Wasscher; s method for measuring the galvanomagnetic coefficients of antisotropic material = Γενίκευση της μεθόδου Wasscher για τη μέτρηση γαλβανομαγνητικών σταθερών ανισότροπων υλικών
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 19 (1979) - Άρθρα
  An Extension of Wasscher' s method for galvanomagnetic measurements on anisotropic material = Μια επέκταση της μεθόδου Wasscher για γαλβανομετρικές μετρήσεις σε ανισότροπα υλικά
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) - Άρθρα
  Galvanomagnetic measurements to distinquish among different environments or to ascertain anisotropic behaviour independent from the crystal symmetry = Γαλβανομαγνητικές μετρήσεις για τη διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα ή για την εξακρίβωση ανισότροπης συμπεριφοράς ανεξάρτητης από την κρυσταλλική συμμετρία
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) - Άρθρα
  On the anomalous high temperature electrical resistivity behaviour of Cu55 - Ni45 alloy = Η ανώμαλη συμπεριφορά της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης του κράματος Cu55 - Ni45
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1980) - Άρθρα
  Study of optical properties: direct and indirect absorption edges = Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων: άμεσο και έμμεσο ενεργειακό χάσμα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23 (1983) - Άρθρα
  The Existence of a new high temperature phase of HgI2 and the preparation of α - HgI2 single crystals: group theory arguments = Η ύπαρξη καινούργιας φάσης υψηλής θερμοκρασίας του HgI2 και η παρασκευή μονοκρυστάλλων α - HgI2: συζήτηση με δεδομένα της θεωρίας ομάδων
  Λεπτομέρειες  PDF