Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Massen, S.E.

  • Τόμ. 14, Αρ. 1 (1974) - Άρθρα
    A Non - unitary model operator approach to two - practicle correlations in finite nuclei = Μια μέθοδος δια τας αλληλοσυσχετίσεις δύο σωματίων εις πεπερασμένους πυρήνας τη βοήθεια μη μοναδιαίου τελεστού υποδείγματος
    Λεπτομέρειες  PDF