Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παυλίδης, Σπυρίδων Β.

 • Τόμ. 17 (1985) - Άρθρα
  Γεωλογική εκπαίδευση στα ελληνικά πανεπιστήμια
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) - Άρθρα
  Correlation between the continental deposits of the lower Axios valley and Ptolemais basin = Συσχέτιση των ηπειρωτικών αποθέσεων της κοιλάδας του Αξιού ποταμού και της λεκάνης της Πτολεμαϊδας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Νεοτεκτονική δομη και εξέλιξη της Θεσσαλίας = Neotectonics and structural evolution of Thessaly
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Paleomagnetism of late tertiary and plio - pleistocene formations from Northern Greece = Παλαιομαγνητική μελέτη των σχηματισμών του Ανώτ. Τριτογενούς και Πλειο -Πλειοστοκαίνου της Β. Ελλάδος
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Multiphase paleomagnetic evolution of the Chalkidiki ophiolitc belt ( Greece). Geotectonic implications = Παλαιομαγνητικές έρευνες κατά μήκος της ζώνης των οφειολίθων της Χαλκιδικής
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
  Preliminary study of Paleoseismicity of the Southern Lanada - Volvi Basin margin fault zone, Thessaloniki, Greece = Προκαταρκτική μελέτη παλαιοσεισμικότητας της νότιου ρηξιγενούς ζώνης της λεκάνης Λαγκαδά - Βόλβης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 33 (1999) - Άρθρα
  Χαρτογράφηση μορφοτεκτονικών στοιχείων του Ολύμπου με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ( G.I.S)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 37 (2005) - Άρθρα
  Νεοτεκτονική δομή της Σαμοθράκης σε σχέση με το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας = Neotectonics of Samothraki island (NE Aegean, Greece) in relation to the North Anatolian fault
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 37 (2005) - Άρθρα
  Μορφοτεκτονική - σεισμοτεκτονική μελέτη των ρηγμάτων Στρατωνίου - Βαρβάρας και Γοματίου - Μεγάλης Παναγίας (Ανατολική Χαλκιδική) = Morphotectonics and seismotectonics of th Stratoni - Barbara and Gomati - Megali Panagia active fault (Eastern Chalkidiki, N
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 37 (2005) - Άρθρα
  Γεωλογική, πετρολογική και παλαιοντολογική μελέτη του σπηλαίου της Μαρώνειας στουσ ηωκαινικούς νουμμουλιτοφόρους ασβεστόλιθους στη Θράκη = Geological, petrological, palaeontological study at the Maronia cave in the eocene, nummulitic limestone in western
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 37 (2005) - Άρθρα
  The Troy fault = Το ρήγμα της Τροίας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
  Ποσοτική ανάλυση - μορφοτεκτονικοί δείκτες για τις περιοχές των ρηγμάτων Στρατωνίου - Βαρβάρας και Γοματίου - μεγάλης Παναγίας (Ανατολική Χαλκιδική) = Quantitative analysis - tectonic geomorphology indicators of the faults at the region of Stratoni - Barb
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
  Μορφοτεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής Θεσ/νίκης για την χαρτογράφηση νεοτεκτονικών ρηγμάτων = Morphotectonic study of the broader area of Thessaloniki for thew cartography of neotectonic faults
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) - Άρθρα
  The earthquake of 426 bc in N. Evoikos Gulf revisited : amalgamation of two different strong earthquake events?
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
  Το ενεργό ρήγμα της Αταλάντης - επανεκτίμηση με νέα γεωλογικά δεδομένα
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
  Φαινόμενα ρευστοποίησης που προκλήθηκαν από το σεισμό της Λευκάδας ( 14/08//03 ms=6.4 )
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
  Μορφολογικές και τεκτονικές συσχετίσεις στο χώρο του Πελαγονικού τεμάχους = Morphological and structural correlations in the area of Pelagonian block
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
  Η νεοτεκτονική δομή του ανατολικού περιθωρίου του βυθίσματος Αξιού - Θερμαϊκού στην περιοχή Δυτικής Χαλκιδικής ( Κ. Μακεδονία)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  Ο σχηματισμός της λεκάνης Σερβίων - Κοζάνης. Εσωτερική δομή από μοντέλα πειραματικής τεκτονικής = The Servia - Kozani graben formation : insights from analogue modelling
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  A quantitative morhotectonic approach to the study of active faults ; Mygdonia basin, northern Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  Συμβολή στη χρονολόγηση της νέας τεκτονικής δράσης στη νότια Αλμωπία = Dating the neotectonisms in south Almopias (central Macedonia, n. Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
  Τεχνικογεωλογικά προβλήματα στην κατασκευή του νέου εθνικού οδικού άξονα Κοζάνης - Λάρισας (τμήμα Κοζάνη - Ρύμνιο) = Engineering geological problems in the construction of the new national road Kozani - Larisa (section Kozani - Rimnio)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Ενόργανες και υπαίθριες παρατηρήσεις για τον καθορισμό της σεισμογόνου δομής του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα = Instrumental and field observations for the determination of the seismogenic structure of the 7th September 1999 Athens earthqua
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  Πρόσφατη ρηξιγενής τεκτονική του Αλμυρού - Παγασητικού - Μαλιακού Βόρειας Εύβοιας και Πηλίου = Recent brittle tectonic in Almyros - Pagasitikos - Maliakos, N. Euboia & Pilio
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) - Άρθρα
  Applying the INQUA scale to the Sofades 1954, central Greece, and structural effect implications
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) - Άρθρα
  Major tectonic structures in northeastern Greece deduced from geophysical and seismological data
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) - Άρθρα
  Ενεργός τεκτονική και σεισμική επικινδυνότητα της ευρύτερης περιοχής του Κορινθιακού κόλπου = Active tectonics and seismic hazard in the broader area of the gulf of Corinth
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Πρώτα αποτελέσματα μελέτης της γεωλογικής δομής και της κινηματικής παραμόρφωσης στο όρος Τζένα (υποζώνη Πάικου, Κεντρικής Μακεδονία, Ελλάδα) = Preliminary results of the geological structure and kinematics of the deformation in MT. Tzena (Paikon subzone, Central Macedonia, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Παλαιοσεισμολογική μελέτη του ανατολικού κλάδου του ρήγματος της Ελικής (Κορινθιακός) = Paleoseismological investigation of the Eastern ''Segment''of the Heliki fault, gulf of the Corinth, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Archaelogical evidence for seismic activity in Butrinti (SW Albania) and neotectonics of the area
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Small scale contractional-extensinal structures and morphoteconics along the fault traces of Izmit-Kocaeli (Turkey) 1999 earthquake
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) - Άρθρα
  An analysis of geological textbooks, at 1830-1930
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) - Άρθρα
  Preliminary results regarding the rock falls of December 17, 2009 at Tempi, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) - Άρθρα
  Evaluating the triggering factors of the rock falls of 16th and 21st December 2009 in Nea Fokea, Chalkidiki, Northern Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) - Άρθρα
  Probabilistic evaluation of liquefaction- induced ground failures triggered by seismic loading in urban environment; case studies from Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) - Άρθρα
  Liquefaction susceptibility map of Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) - Άρθρα
  Morphotectonic analysis of the neotectonic and active faults of Beotia (Central Greece), using G.I.S. techniques
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 35 (2003) - Άρθρα
  Μορφές των διαπείρων σε σχέση με τις διαφορετικές τιμές του ιξώδους των υλικών, μια πειραματική προσέγγιση = Shapes of diapirs in relation to viscosity contrast, an experimental approach
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 35 (2003) - Άρθρα
  The role of indentation geometry in ramp - flat thrust orogenic systems. An analogue model interpretation
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Neotectonics and structural evolution of Thessaly ( Central Greece) ( Abstracts) = Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της Θεσσαλίας.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Paleomagnetic investigations along the ophiolitic belt of Chalkidiki (abstracts) = Παλαιομαγνητικές έρευνες κατά μήκος της ζώνης των οφειολίθων της Χαλκιδικής.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Paleomagnetism of late tertiary and plio-pleistocene formations of Northern Greece (abstracts) = Παλαιομαγνητιή μελέτη των σχηματισμών του Ανώτερου Τριτογενούς και Πλειο-πλειστοκαίνου της Β.Ελλάδος.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) - Άρθρα
  Characterization of site conditions in Greece for realistic seismic ground motion simulations: pilot application in urban areas
  Περίληψη  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) - Άρθρα
  Late bronze age pottery as indicator of the deposition temperatures of the Minoan pyroclastic products, Santorini, Greece
  Περίληψη  PDF