6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I)


Σελίδα εξωφύλλου

Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, θεσσαλονίκη 3-6 Οκτωβρίου 2002. Τόμος I. Φυσική Γεωγραφία Ανθρωπογεωγραφία, Γεωγραφική εκπαίδευση.

Proceedings of 6th Pan-Hellenic Geographicval Conference of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, 3-6 October 2002. Volume I. Physical Geography, Human Geography, Geographical Education