6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 6th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II)


Σελίδα εξωφύλλου

Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, θεσσαλονίκη 3-6 Οκτωβρίου 2002. Τόμος ΙI. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.) - Χαρτογραφία - Τηλεπισκόπηση, Περιβάλλον.

Proceedings of 6th Pan-Hellenic Geographicval Conference of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, 3-6 October 2002. Volume II. Geographical Information Systems (GIS), Remote Sensing & Cartography, Environment.