9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο / 9th Pan-Hellenic Geographical Conference


Σελίδα εξωφύλλου

Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα 4-6 Νοεμβρίου 2010.

Proceedings of 9th Pan-Hellenic Geographicval Conference of the Hellenic Geographical Society, Athen, 4-6 November 2010.