Τόμ. 10 (1966)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγικά στοιχεία
Ανώνυμο
PDF
Συμβολή εις την γεωλογίαν της περιοχής του κόλπου του Ορφανού Ανατολικής Μακεδονίας = Beitrage zur geologie des gebietes am golf von Orfanos Ost - Mazedonien
Ελένη Σακελλαρίου-Μανέ
PDF
3-48
Συχνότης εμφανίσεως ολικής και μερικής αχρωματοψίας ως και ανωμάλου τριχρωματοψίας εις τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης = Frequencies of red - green colour - blidness, protanomaly, deuteranomaly, tritanomaly and total colour - blidness in students of the University of Thessaloniki
Μ. Πελεκάνος, Αντώνιος Χριστοφόρου Κανέλλης, Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλίδης, Αθηνά Πέντζου-Δαπόντε
PDF
49-56
Περαιτέρω έρευναι επί της μεταλλαξιγόνου δράσεως του θειϊκού διαιθυλίου εις τα θηλέα άτομα της Drosophila Melanogaster
Μ. Πελεκάνος
PDF
57-75
Η Μισθοδοσία του προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δια του Ηλεκτρονικού Διερευνητού I.B.M. 1620/II
Καλλιόπη Ντοκούτση-Ακριτίδου, Στέφανος Μπαλλής
PDF
77-104
Η Συμπεριφορά των κυττάρων των φύλλων του Cotyledon Umbilicus L. έναντι vital βασικών φθοριζούσων ουσιών
Ιωάννης Β. Τσέκος
PDF
105-130
Frequences de genes mutants dans plusieurs populations naturelles de Drosophila subobscura de Grece = Συχνότητες των μεταλλαγέντων γονιδίων εις πολλούς φυσικούς πληθυσμούς Drosophila subobscura της Ελλάδος
Αθηνά Πέντζου-Δαπόντε, E. Boesiger, Αντώνιος Χριστοφόρου Κανέλλης
PDF
131-167
Περί τινών ανωηωκαινικών τρηματοφόρων εκ του φλύσχου της Καρπάθου
Γεώργιος Χριστοδούλου
PDF
161-166
Επί της γεωλογίας της νήσου Αστυπάλαιας
Γεώργιος Χριστοδούλου
PDF
169-180
Bibliographia faunae Graecae: 1960-1966 et supplementum
Αντώνιος Χριστοφόρου Κανέλλης
PDF
181-207
Αμπερομετρική μελέτη της κινητικής και θερμοδυναμικής της αντιδράσεως μετατροπής του νιτροαιθανίου εις ακυ - ιόντα εντός διαφόρων διαλυτικών συστημάτων
Παναγιώτης Γ. Μαυρίδης
PDF
209-266
Μελέτη των συμπλοκών τρισθενών μεταλλικών ιόντων μετά υδροξυφαινυλοξικών οξέων
Πέτρος Π. Καραγιαννίδης
PDF
267-324
Μελέτη αντιδράσεων 1,3 - διπολικής προσθήκης νιτριλοξειδίων
Δημητρίου Ν. Νικολαίδης
PDF
325-405
Έρευναι επί των θειοβιοκοινωνιών (Sulphuretum) των αλμυρών και γλυκεών υδάτων της Ελλάδας: ταξινομική, χλωριστική, οικολογική, φυτοκοινωνιολογική, φυτογεωγραφική μελέτη
Κωνσταντίνος Θ. Αναγνωστίδης
PDF
409-868
Καθορισμός της εξελικτικής θέσεως εξαπλοειδών και τετραπλοειδών υποειδών εις την φυλογένεσιν του Triticum
Έλλη Δ. Κούκολη
PDF
869-885