Τόμ. 11 (1969)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγικά στοιχεία
Ανώνυμο
PDF
Περί της βορικούχου αλιπηγής της Αγίας Παρασκευής και των περίξ αυτής ατμίδων από γεωλογικής πλευράς εις την ΝΔ Κασσάνδραν
Λάζαρος Δ. Σωτηριάδης
PDF
3-21
Πετρογραφία και γεωλογική τοποθέτησις των πρασίνων γνευσιών της Θεσσαλονίκης
Ηλίας Σ. Σαπουντζής
PDF
23-124
Γενίκευσις θεμελιωδών εννοιών της τοπολογίας του μετρικού χώρου
Βασιλική Δ. Φράγκου
PDF
125-190
Μελέτη δομής προϊόντων οξειδώσεως α - διβενζοϋλοϋδραζονών
Ευάγγελος Δ. Μικρομάστορας
PDF
201-291
Συχνότης σχηματισμού πολυσθενών και προσανατολισμός αυτών εις τα τετρασωμικά του Triticum aestivum var. Chinese Spring
Έλλη Δ. Κούκολη
PDF
293-356
Uber den feinbau der pyrenoide von cosmarium laeve und closterium navicula
Ιωάννης Β. Τσέκος
PDF
357-367
Δύο νέαι μέθοδοι αριθμητικού υπολογισμού ορισμένων ολοκληρωμάτων και προγράμματα εφαρμογής αυτών εις FORTRAN II
Κλεάνθης Βενετόπουλος
PDF
369-399
Low visibility conditions in the area of Thessaloniki
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
PDF
401-419
Uber Uraninschwellen einiger Wasser - Anthophyten
Αφροδίτη Παναγιωτοπούλου-Καραταγκλή
PDF
421-430
Experiments with mixtures: an extension of the modification to the simplex - cedroid design
Ε. Γ. Κωνσταντέλος.
PDF
431-438
Palaoklimatologische hinweise aus der mineralogischen zusammensetzung des sandes in der tabelene von Sidirokastron = Παλαιοκλιματολογικαί ενδείξεις εκ της ορυκτολογικής συστάσεως της άμμου εις την κοιλάδα Σιδηροκάστρου
Λάζαρος Δ. Σωτηριάδης
PDF
439-450
Ein vorkommen untertriassisher kalke auf dem inselchen in Kassandra - bucht der halbinsel Chalkidike
Λάζαρος Δ. Σωτηριάδης, Ηλίας Σ. Σαπουντζής
PDF
451-459
Das Verhalten der blattzellen von Halophila stipulakela gegen vitalfluorochrome
Θεμιστοκλής Διαννέλου Διαννελίδης, Ιωάννης Β. Τσέκος, Σάββας Χαριτονίδης
PDF
459-474
Einfluss von protonendonatoren auf die polarographische reduktion von aromatischen nitroverbindungen in dimethylsulfoxid, dimethylformamid, acetonitril und deren gemischen mit wasser = Επίδρασις δοτών πρωτονίων επί της πολαρογραφικής αναγωγής αρωματικών νιτροενώσεων εντός διμεθυλοσουλφοξειδίου, διμεθυλορμαμιδίου, ακετονιτριλίου και μιγμάτων αυτών μεθ' ύδατος
Δημήτριος Ανδρέα. Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Α. Σταλίδης, Γ. Κοκκινίδης
PDF
475-493
Ermittlung der starke und des ladungsverteilungsradius der anionen der einfachen aliphatischen sauren in methanol - wasser losungen durch die potentiometrische methode = Εύρεσις της ισχύος και της ακτίνος κατανομής του φορτίου των ανιόντων των απλών αλειφατικών οξέων εντός υδατομεθανολικών διαλυμάτων δια της ποτενσιομετρικής μεθόδου
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Ε. Παπαναστασίου
PDF
495-507
The Cooling power in Thessaloniki - Greece
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς
PDF
509-519
Polarographische und kinetische untersuchung uber das verhalten von benzaldehyd und nitrobenzaldehyden in methanol mit und ohne protonendonatoren = Πολαρογραφική και κινητική μελέτη της συμπεριφοράς της βενζαλδεϋδης και των νιτροβενζαλδεϋδων εις μεθανολην άνευ και μετά δοτού πρωτονίων
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γ. Κοκκινίδης, Γεώργιος Α. Σταλίδης
PDF
521-540
Kinetische parameter der reduktion des nitrobenzols an der Hg - tropfelektrode bei anwesenheit aligyglischer sauren in methanol und ermittlung deren pKa = Κινητικαί παράμετροι της αναγωγής του νιτροβενζολίου εις το σταγονικόν ηλεκτόδιον του υδραργύρου παρουσία αλεικυκλικών οξέων εις μεθανόλην και εύρεσις του pKa αυτών
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Π. Μ. Καραμπίνας
PDF
541-553
Omhic contacts on p - gallium phosphide
Ιωάννης Ε. Σπυριδέλης
PDF
555-571
La Notion du bornage sur un espace topologique
Νικόλαος Π. Οικονομίδης
PDF
573-591
A Case of coloured rain in the area of Thessaloniki
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
PDF
593-603
The Cooling power in Thessaloniki - Greece
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Χρήστος Ι Μπαλαφούτης
PDF
605-619