Τόμ. 12, Αρ. 1 (1972)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγικά στοιχεία
Anonymous
PDF
Sur un affleurement cuprifere dans la region de Karya en Olumpe (Grece) = Χαλκούχος εμφάνισις εις την περιοχήν Καρυάς Ολύμπου
Ηλίας Σ. Σαπουντζής
PDF
3-16
About the chemismus of the andesitic occurrence of Bousala, Drama (Greece) = Περί του χημισμού της ανδεσιτικής εμφανίσεως Μπουζάλας, Δράμας
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης
PDF
17-26
About the chemismus of the rhyolitic occurrence of Sidironeron, Drama, Greece = Περί του χημισμού της ρυολιθικής εμφανίσεως Σιδηρόνερου Δράμας
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης
PDF
27-38
Contribution on precipitation measurements by normal rain - gages equipped with grunow fog - catchers
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Απόστολος Σ. Καρούλιας
PDF
39-57
Uber die inhibierende wirkung des triphenylphospinoxidis auf das polarographische verhalten von nitroathan, nitrobenzol und nitronaphthalin in wasser - methanol - losungen = Περί της παρεμποδιστικής δράσεως του τριφαινυλοφωσφινοξειδίου επί της πολαρογραφικής συμπεριφοράς των νιτροαιθανίου, νιτροβενζολίου και νιτροναφθαλινίου εις υδατομεθανολικά διαλύματα
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Α. Σταλίδης, Ε. Χ. Παπαγεωργίου
PDF
59-76
On the electron diffraction diffuse streak pattern observed in GeTe = Διάχυτοι γραμμαί σκεδάσεως ηλεκτρονίων παρατηρηθείσαι εις το GeTe
Ιωάννης Ν. Στοϊμένος, Ν. Α. Οικονόμου
PDF
77-90
Occurrence of supernumerary chromosomes in Aegilops Speltoides Tausch = Ανεύρεσις υπεράριθμων χρωματοσωμάτων εις τον Aegilops Speltoides Tausch
Έλλη Δ. Κούκολη, Χρυσομάλλα Παπόγλου-Παπαοικονόμου
PDF
91-106
Sunshine duration in Thessaloniki - Greece
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Απόστολος Αθ. Φλόκας
PDF
107-146
Polarometrische ergebnisse uber die kinetik und das gleichgewicht zwischen nitro - form und aci - ionen von nitroparaffinen = Πολαρομετρικά αποτελέσματα επί της κινητικής και της ισορροπίας μεταξύ νιτρομορφής και ακυιόντων των νιτροπαραφινών
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Γεώργιος Α. Σταλίδης, Παναγιώτης Γ. Μαυρίδης
PDF
147-164