Τόμ. 13, Αρ. 1 (1973)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγικά στοιχεία
Ανώνυμο
PDF
Polarographisches verhalten von aromatischen azoverbindungen in methanol, dimethylsulfoxid und dimethylformamid = Πολαρογραφική συμπεριφορά αρωματικών αζωενώσεων εντός μεθανόλης, διμεθυλοσουλφοξειδίου και διμεθυλοφορμαμιδίου
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Ε. Θεοδωρίδου, Π. Κοντούλης
PDF
3-16
Benthic fauna of the Evvoia coast and Evvoia gulf: polyplacophora (molluska) = Βενθική πανίς των ακτών της Εύβοιας και του Ευβοϊκού κόλπου; πολυπλακοφόρα (μαλάκια)
Μάριος Καττούλας, Αθανάσιος Κούκουρας, Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης
PDF
17-27
Ground surface temperature: grass - covered ground = Η θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους: επιφάνεια χλοερού εδάφους
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Γιαννούλα Γκουτζίδου-Αθανασίου
PDF
29-43
Die Geologisch - tectonische untersuchung der magnesitrange von Aphorades bei Agiassos der Insel Lesbos = Γεωλογική και τεκτονική μελέτη των φλεσβών λευκόλιθου της θέσεως Αφοράδες Αγιάσου - Λέσβου
Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
PDF
45-58
Kalk - kongretionen am Nordostlichen rand des beckens von Langada = Ασβεστιτικά συγκρίματα εις την Βορειοανατολικήν πλευράν της λεκάνης του Λαγκαδά
Λάζαρος Δ. Σωτηριάδης, Κυριάκος Αρίκας
PDF
59-66
Die Geologischen und hydrogeologischen verhaltnisse des gebietes Fanarion beim fluss Gallikos (Griechenland): fanarion spelle = Γεωλογικαί και υδρογεωλογικαί συνθήκαι της περιοχής Φαναριού παρά τον Γαλλικόν ποταμόν: φράγμα Φαναριού
Ιωάννης Κ. Μελέντης
PDF
67-83
Determination of optical constants in layered compounds = Προσδιορισμός οπτικών σταθερών εις φυλλόμορφους ενώσεις
Α. Π. Λάμπρος, Ν. Α. Οικονόμου
PDF
85-95
Uber das verhalten von triphenylphosphinoxid, trioctyphosphinoxid und triphenylarsinoxid bei der polarographischen reduction des nitroayhans = Συμπεριφορά των τριφαινυλοφωσφινοξειδίου, τριοκτυλοσφινοξειδίου και τριφαινυλοαρσινοξειδίου κατά την πολαρογραφικήν ανααγωγήν του νιτροαιθανίου
Δημήτριος Ανδρέα Γιαννακουδάκης, Παναγιώτης Γ. Μαυρίδης, Νικόλαος Ι. Μισσαηλίδης
PDF
97-106
Atmospheric pressure in Thessaloniki - Greece = Ατμοσφαιρική πίεσις εν Θεσσαλονίκη
Γεώργιος Κ. Λιβαδάς, Τιμολέων Ι. Μακρογιάννης
PDF
107-124
Conditions geologiques et hydrogeologiques de la source thermominerale de Dranitsa - Kaitsa (Karditsa) = Γεωλογικαί και υδρογεωλογικαί συνθήκαι της θερμομεταλλικής πηγής Δρανίτσας - Κάιτσας (Καρδιτσα)
Γεώργιος Χ. Σούλιος
PDF
125-144
Radiation patterns of antennas of any shape = Διαγράμματα ακτινοβολίας κεραιών οιουδήποτε σχήματος
Ιωάννης Ι. Σάχαλος
PDF
145-158
Cloudiness in the major area of Thessaloniki = Η νέφωσις εις την περιοχήν μείζονος Θεσσαλονίκης
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης
PDF
159-176
Geologisch - lagerstattenkundliche untersuchung uber eisen - und nickelhaltigen latertitvorkommen und zu ihnen ahnlichen bildungen im gebiet Prophitis Helias bei Watera der insel Lesbos = Γεωλογική και κοιτασματολογική έρευνα επί των εμφανίσεων σιδηρονικελιούχου λατεριτού και εκ της μετακινήσεως διαλυμάτων τούτου νεοδημιουργηθέντων Fe - Ni - σχηματισμών εις την περιοχήν Προφήτου Ηλία Βατέρων Νήσου Λέσβου
Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
PDF
177-195
Die Geologischen und hydrogeologischen verhaltnisse des Gebietes des Gallikosflusses: Kolchis - Potamia - Argyroupolissperre = Γεωλογικαί και υδρογεωλογικαί συνθήκαι της περιοχής του Γαλλικού ποταμού: φράγματα Κολχίδος, Ποταμίας, Αργυρουπόλεως
Ιωάννης Κ. Μελέντης
PDF
197-213