Τόμ. 17, Αρ. 2 (1977)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγικά στοιχεία
Anonymous
PDF
Les Gisements de vertebres de la basse vallee de l' Axios = Τα κοιτάσματα της χθαμαλής κοιλάδας του Αξιού
Luis de Bonis, G. Bouvrain, Ιωάννης Κ. Μελέντης
PDF
203-209
Post - Galilean invariance of Post - Newtonian hydrodynamics = Μετα - γαλιλαιϊκή αμεταβλητότητα της μετανευτώνιας υδροδυναμικής
Νικόλαος Κ. Σπύρου
PDF
211-222
Κλείδες προσδιορισμού των εχινόδερμων (Echinotherma) της Μεσογείου : Ι. Κρινοειδή (Crinoidea) και ολοθουροειδή (Holothurioidea)
Απόστολος Ι. Σίνης
PDF
223-265
Statistische untersuchung von samen Suniperous - arten von Griechenland mit ihren bestimmungsschlusseln = Στατιστική μελέτη των ειδών Suniperous της Ελλάδος με κλείδες προσδιορισμού αυτών
Βασιλική Καραγιαννακίδου-Ιατροπούλου
PDF
267-283
Die Oligochaetenfauna der halbinsel von Athos (Chalkidiki) = Η ολιγοχαιτοπανίς της χερσονήσου του ’θως
Κωνσταντίνος Μιχάλης
PDF
285-298
Formation, geology and geochemistry of chromite deposits of Triadion Thessaloniki (Greece) = Σχηματισμός, γεωλογία και γεωχημεία των κοιτασμάτων χρωμίτου του Τριαδίου Θεσσαλονίκης
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης
PDF
299-322
A Generalization of Wasscher; s method for measuring the galvanomagnetic coefficients of antisotropic material = Γενίκευση της μεθόδου Wasscher για τη μέτρηση γαλβανομαγνητικών σταθερών ανισότροπων υλικών
Ο. Ε. Βαλασσιάδης, Ν. Α. Οικονόμου
PDF
323-334
Observations of the shear - fractures of the marbles of the North Pelagonian zone = Παρατηρήσεις στη ρηξιγενή τεκτονική των μαρμάρων της Βόρειας Πελαγονικής ζώνης
Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
335-346
A Generalization of Kolmogorov' s inequality = Μια γενίκευση της ανισότητας του Kolmogorov
Στρατής Κούνιας
PDF
347-351
Polyframboidal pyrite formations in greek beaches = Σχηματισμοί σιδηροπυρίτου υπό μορφήν Polyframboidal pyrite εις ελληνικάς ακτάς
Αλέξανδρος Ν. Παπαδάκης, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης
PDF
353-365