Τόμ. 19 (1979)

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

Εισαγωγικά στοιχεία
Ανώνυμο
PDF
An Adjustable constant phase shifting network independent of frequency = Ένα δικτύωμα που προκαλεί σταθερή αλλά ρυθμιζόμενη και ανεξάρτητη της συχνότητας αλλαγή φάσεως
Κ. Α. Καρυμπάκας
PDF
3-10
Precipitation probabilities over Greece during the cold period = Πιθανότητες βροχοπτώσεων στον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου
Βλαδίμηρος Ε. Αγγουριδάκης, Απόστολος Αθ. Φλόκας
PDF
11-39
Συμβολή στη μελέτη του ανώτερου Πλειστοκαινίου - Ολοκαινίου στην περιοχή της λεκάνης των βρωμολιμνών
Λάζαρος Δ. Σωτηριάδης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης
PDF
41-55
Verunreinigung des marinen bereiches durch den menschen und die folgen dieser verunreinigung = Ρύπανση της θάλασσας από τον άνθρωπο και αποτελέσματα αυτής
H. O. Schwantes
PDF
57-77
Calculation of the coulomb energy of the 40Ca nucleus in the oscillator shell model using the Talmi technique = Υπολογισμός της ενέργειας Coulomb του πυρήνα του 40Ca στο πρότυπο αρμονικού ταλαντωτή με την τεχνική Talmi
Χ. Π. Πάνος
PDF
79-90
TEM and computing procedures in crystal studies: axis - angle pairs for coincidence in the cubic system = Η.Μ. και υπολογιστικές μέθοδοι στη μελέτη κρυστάλλων: ζεύγη αξόνων και γωνιών για σύμπτωση σε κυβικά πλέγματα
Γ. Λ. Μπλέρης, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας, Γιάννης Γ. Αντωνόπουλος
PDF
91-148
Υπολογισμός της πραγματικής εξατμισιδιαπνοής και του υδρολογικού ισοζυγίου μιας λεκάνης με τη μέθοδο του Thornthweite
Γεώργιος Χρ. Δημόπουλος
PDF
149-161
Resultats preliminaires de l; etude stratigraphique de region de Kastoria (NW Macedoine, Grece) = Πρόδρομα αποτελέσματα της στρωματογραφικής μελέτης στην περιοχή Καστοριάς (ΒΔ Μακεδονία)
Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
163-173
An Extension of Wasscher' s method for galvanomagnetic measurements on anisotropic material = Μια επέκταση της μεθόδου Wasscher για γαλβανομετρικές μετρήσεις σε ανισότροπα υλικά
Δημήτριος Σ. Κυριάκος, Ν. Α. Οικονόμου
PDF
175-188
Flora und vegetation des Voras - Gebirges (flora und vegetation of the Voras mountaines) = Χλωρίς και βλάστησις της οροσειράς του Βόρα
Δημήτριος Βολιώτης
PDF
189-278
Συμβολή στην εξάπλωση του Βιλλαφραγκίου στη Βόρεια Χαλκιδική
Ελένη Σακελλαρίου-Μανέ, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
PDF
279-296