Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ρουσσόπουλος, Νικόλαος Χρήστου

  • Τόμ. 4 (1938) - Άρθρα
    Φυσικοχημικαί έρευναι επί της κορινθιακής σταφίδος και της αποξηράνσεως αυτής = Recherches physico - chimiques sur le raisin de corinthe et son sechage
    Λεπτομέρειες  PDF