Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Measurements of personal UV doses at different human activities  PDF
J. Biszczuk-Jakubowska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mantle source characteristics of late miocene - pleistocene alkaline basalts, western Pannonian basin, Austria  PDF
Sh. Ali, Th. Ntaflos
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cretaceous magmatic evolution of the Srednogorie Zone (Bulgaria) and the continuous evolution into the Rhodopen Massif (Bulgaria, Greece)  PDF
A. von Quadt, I. Peytcheva, S. Sarov, C. A. Heinrich
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary data on the crystal-chemicakl characteristics of beryl from Cer Mt. (Serbia)  PDF
P. Tancic, M. Poznanovic, R. Dimitrijevic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Is it possible to use natural resourses in a sustainable manner after intensive exploitation?  PDF
A. Shtiza
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Holocene tsunamis in coastal areas of northern Greece:sedimentology and geoarchaeological evidences  PDF
K. Reicherter, Ι. Δ. Παπανικολάου, J. Roger, C. Grutzner, Γεώργιος Ν. Σταμάτης, M. Mathes-Schmidt, Ν. Παπανικολάου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Fe-Mn Nodular Concretions Associated with Middle Jurassic Oceanic Melange (Argolis, Greece)  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Archaeological topographical survey and marine geophysical investigation at ancient and medieval harbour of Lyllini/Glarentza (NW Pe;oponnese, Greece)  PDF
J. Pakkanen, Κ./Γκεραγά Μ. Μπαϊκά, Ν. Ευαγγελιστής, Ε. Φακίρης, S. Heath, Ν. Χριστοδούλου, Μ. Ιατρού, Γ. Παπαθεοδώρου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Pollution with arsenic and heavy metals of soils and some components of the food chain in the environment of Goliam Bukovets mine tailings impoundment, Chiprovtsi mining area, NW Bulgaria  PDF
V. Mladenova, T. Kotsev, Z. Cholakova, R.-T. Schmitt, I. Ivanova, D. Dimitrova
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Is the Lower tectonic unit (Lower terrain) in the Rhodope a monolithic tectonic unit  PDF
Ph. Machev, S. Arkadakskiy, L. Hecht, L. Klain
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary results of the palynological investigation of the Toarcian deposits of Ionian zone (western Greece)  PDF
Κ. Κούλη, Ν Καφούσια, Βασίλης Καρακίτσιος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geological settings and conditions of genesis of volcanogenic deposits of non-ferrous metals in Paleoisland arc environments  PDF
S. Kekelia, M. Sosson, M. Kekelia, G. Asatiani, S. Kuloshvili, N. Sadradze, N. Gagnidze, A. Razmadze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The reconstruction of the Late Miocene floraand climate from the Sofia Basin (south - west Bulgaria) based on palynological data  PDF
V. Hristova, D. Ivanov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Rheological analysis of a sub-marine landslide in the Marmara Sea (Turkey)  PDF
C. Gokceoglu, M. C. Tunusluoglu, T. Gorum, E. Gokasan, H. Tur, A. B. Tekkeli, F. Batuk, H. Alp
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Morphotectonic analysis of Stavrakia fault scarp with emphasis on seismicrisk assessment, Heraklion, Crete, Greece  PDF
Χ. Φασουλάς, Μ. Καγιώργη, Μ. Νικολακάκης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deciphering the geohistory of Armenian ophiolites based on Radiolarian biochronology  PDF
T. Danelian, G. Asatryan, M. Sosson, G. Galoyan, L. Sahakyan, A. Avagyan
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical survey - an optional solution in environmental assessment on local and regional scale  PDF
I. Casapu, D. Dordea, V. Sprinceana, A. Dobrescu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Parameters of phase transitions in the mantle and its influence on mantle convection  PDF
A. Baranov, V. P. Trubitsyn, A. Trubitsyn
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Miocene - recent magmatism and geodynamic processes in the Carpathian - Pannonian region - relations with Balkan and Aegean areas  PDF
I. Seghedi
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Quaternary tectonics of the Western Carpathians in Poland: Evidence form deformed fluvial terraces  PDF
W. Zuchiewicz
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Earthquakes-Volcanoes (Causes and Forecast)  PDF
Ε. Τσιάπας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical characteristics of the amphibolites (ophiolitic metabasites) from the Serifos metamorphic core complex, Attic-cycladic metamorphic belt, Cyclades, Greece  PDF
Χ Στουραϊτη
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) P-T time paths associated with extensional doming: constraints from thermomechanical numerical models  PDF
F. L. Schenker, T. Gerya, B. Kaus, Jean-Pierre Burg
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Upper Cretaceous silicites from the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) as a versatile building material  PDF
R. Prikryl, A. St'astna
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) genetic algorithm as a tool for paleoclimate records correlation  PDF
J. Pawlak, H. Hercman
 
226 - 250 από 500 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.