Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 99 (2010) Paleoenvironmental setting of rudists in the upper cretaceous (santonian - campanian) deposits from Valea Neagra de Cris (borod basin) - northern Apusenimts, Romania  PDF
L. Sasaran, E. Sasaran, I. I. Bucur
 
Τόμ. 99 (2010) Maastrichtian dinosaurs in SW Transylvania (Romania)  PDF
V. Codrea, C. Jipa-Murzea, Z. Csiki, O. Barbu
 
Τόμ. 100 (2010) Buzau land geopark. Steps in building a new geopark in Romania  PDF
A. Andrasanu
 
Τόμ. 100 (2010) Phenomenon of mud volcanoes in western Romania as a geotourism object  PDF
G. Madeja, P. Mrowczyk
 
Τόμ. 100 (2010) The lower Danube valley. Geological structure and evolution during the pliocene-quaternary  PDF
P. Enciu
 
Τόμ. 99 (2010) Monitoring mineral extraction and processing sites in west and south west Romania by remote sensing-derived information and laboratory analyses  PDF
A.-M. Vijdea, G. Bindea, M. Zoran, O. Coltoi, C. Dumitrica
 
1 - 6 από 6 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.