Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 100 (2010) Geology and tectonics of the Vrsatec Lkippen area (Pieniny Klippen belt, western Slovakia)  PDF
J. Bucova, D. Plasienka, V. Mikus
 
Τόμ. 99 (2010) Types of lithological sequences and successions in the tuff and gypsum subformations of low badenian from piatra verde (Slanic-Teisani)  PDF
D. Frunzescu
 
Τόμ. 99 (2010) Seismic image of the top of Jurassic structure under polish outer Carpathians in the zone southeast of Krakow  PDF
P. Marzec, K. Pietsch, J. Golonka, R. Florek
 
Τόμ. 99 (2010) U/Pb zircon geochronology on ttg rocks from south Carpathians (Romania) : insights into the geologic history of the getic crystalline basement  PDF
A. Dobrescu, M. Tiepolo, E. Negulescu, D. Dordea
 
Τόμ. 99 (2010) camptonites from the Ditrau alkaline massif, Romania: geochemistry and petrogenesis  PDF
A. Batki, E. Pal-Molnar
 
Τόμ. 100 (2010) Phenomenon of mud volcanoes in western Romania as a geotourism object  PDF
G. Madeja, P. Mrowczyk
 
Τόμ. 99 (2010) Structural interpretation of seismic data in polish outer Carpathians southwest and southeast of Krakow  PDF
K. Pietsch, J. Golonka, P. Marzec, R. Florek
 
Τόμ. 100 (2010) The best geotouristic objects of the Silesian unit, outer flysch Carpathians in the vicinity of Krakow, Poland  PDF
M. Doktor, J. Golonka, A. Waskowska, T. Slomka
 
Τόμ. 100 (2010) Relationship between the cretaceous ''black shales'' and cretaceous oceanic red beds of the Grajcarek succession - a geochemical approach (Pieniny Klippen belt, west Carpathians, Poland)  PDF
P. Wojcik-Tabol, N. Oszczypko
 
Τόμ. 100 (2010) Calcareous nannoplankton biostratigraphy of the terminal sediments of the Magura basin - a case study of the polish sector (outer western Carpathians)  PDF
M. Oszczypko-Clowes
 
Τόμ. 100 (2010) Tectonics of the Klippen belt and Magura Nappe in the eastern part of the Pieniny mts. (western Carpathians, Poland and Slovakia) - New approaches and results  PDF
N. Oszczypko, E. Jurewicz, D. Plasienka
 
Τόμ. 100 (2010) Latest Jurassic - earliest cretaceous mass movements in the polish part of the Pieniny Klippen belt and Silesian unit (outer flysch Carpathians)  PDF
M. Krobicki, J. Golonka, T. Slomka
 
1 - 12 από 12 Στοιχεία

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.