Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Weathering of building stones of the Medieval Sasov Castle in Slovakia : indication and impact of the mineral alteration  PDF
R.Petrinec R. Adamcova, M. Valter, M. Plotze, P. Ruzicka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Cretaceous lithostratigraphy in the CBGA region and some remarks to the correlation of syntectonic sedimentary successions  PDF
M. Wagreich
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Secular variation of the Earth's magnetic field in the Balkan region during the last 5 millennia  PDF
E. Tema, Δ. Κοντοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Natural aggregate resourses in Serbia-an overview  PDF
V. Simic, J. Zivanovic, D. Zivotic, C. Beljic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) K-Ar mineral dating and thermochronometry of the south Sithonia plutonic Complex (Chalkidiki, Greece)  PDF
Γ. Ρομανίδης, Γεώργιος Χριστοφίδης, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Τ. Σολδάτος, Z. Pecskay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Deterioration Processes of Travertine Monumental and Contemporary Stonestructures  PDF
J. Pininska, A. Bobrowska, C. Pamukcu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary geochemical data of Variscan granitoids from Somes pre-Alpine terrane from W Romania (Apuseni Mts.)  PDF
E. Pal-Molnar, E. Andras, Gy. Buda
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Remnant mineral assemblages in the garnet porphyroblasts from the Rebra Group micaschist used for establish metamorphic PT path (Rodna Mountains, east Carpathians)  PDF
E. Mosonyi, F. L. Forray
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Study of the time dependent earthquake occurence in Greece: Relationship between seismicity rate changes and stress transfer and impications for time dependent seismic hazard assessment  PDF
Κ.Μ. Λεπτοκαρόπουλος, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, B. Orlecka-Sikora, Β. Γ. Καρακώστας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Contrasting plutonic bodies in the northern Dinarides-south Pannonian basin : petrogenetic and tectonic implications inferred from the study of Mt. Cer granitoids (west Serbia)  PDF
Αντώνιος Α. Κορωναίος, G. Poli, V. Cvetkovic, Γεώργιος Χριστοφίδης, D. Krstic, Z. Pecskay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Non-destructive study on objects from Benedictine Abbey of Einsiedeln  PDF
Σ. Καραμπελάς, K. Hunger, M. Worle, S. Cubelin
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Recognition and decay of the Upper Devonian dolomite lithological morphological types in Architectural Heritage  PDF
V. Hodireva, I. Sidraba
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Moho's structure in west Bulgaria obtained from receiver function  PDF
G. Georgieva
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Unraveling the time of formation of potassic-alkaline rocks in the Variscan edifice in Stara planina, Bulgaria : ID - TIMS and LA - ICP - MS study  PDF
M. Dyulgerov, M. Ovtcharova, Urs. Schaltegger
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Introduction to the WG project on correlation of Mesozoic lithostratigraphic units of the CBGA area  PDF
G. Csaszar, M. Wagreich, J. Michalik
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Age relations and volcanology of zircon bearing basalts from Eastern Saxony (Germany)  PDF
J. Buchner, O. Tietz, A. Gerdes, U. Linnemann
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Middle jurassic matrix radiolarians from the Meliata ophiolite melange at the type Meliatic sites Meliata and Jaklovce (western Carpathians) : palaeogeographic evidence.  PDF
R. Aubrecht, H.-J. Gawlick, S. Missoni, H. Suzuki, D. Plasienka, K. Kronome, B. Kronome
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) [Εισαγωγικά του τόμου 39 τεύχ. 1/2 (2010)]  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The main types of gold deposits in Romania  PDF
S.S. Udubasa, Gh. Udubasa
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geophysical models at the contact of the Dinarides and Pannonian basin  PDF
F. Sumanovac, J. Oreskovic, S. Kolar, D. Dudjak
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Recent micro-tectonic movement from three karst caves, Slovenia  PDF
S. Sebela, B. Kost΄ak, J. Stemberk
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary petrographic data on the Early Cretaceous Boeothian flysch (External Hellenides, central Greece); provenance and palaeogeographic implications  PDF
D. Puglisi, Κ. Κυριακόπουλος, Βασίλης Καρακίτσιος, Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, G. Barbera, P. Mazzoleni
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The akratopege "Barbarabad", Carinthia, Austria  PDF
F. Pertlik
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) New data on the position of so called "klippes" in succession of the marginal units of the Outer Carpathians  PDF
B. Olszewska, Z. Paul, W. Rylko, M. Garecka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Gemstone deposits of Lece volcanic complex (south Serbia)  PDF
Z. Miladinovic, M. Ilic, V. Simic
 
476 - 500 από 500 Στοιχεία << < 15 16 17 18 19 20 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.