Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Spatial distribution of salt penetration in weathered sandstone  PDF
J. McKinley, A. Keaney, S. McCabe, J. M. Curran, B. Smith
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Structure and Miocene evolution of the frontal Polish Carpathians: a synthesis  PDF
P. Krzywiec, P. Aleksandrovski, N. Oszczypko, K. Bukowski, A. Wysocka, K. Pietsch, K. Pisaniec, I. Sieniawska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Permo-Triassic and Jurassic palaeomagnetic components in the greek Pelagonian and sub-Pelagonian zones : implications for successive counterclockwise and clockwise rotations  PDF
Δ. Κοντοπούλου, Ελένη Β. Αηδονά, Α. Ράσσιου,
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Statistics to improve results of well-logging interpretation in reservoir rocks : two cases from the Carpathian Foredeep  PDF
J. Jarzyna, M. Kazmierczuk
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Hydrothermal Pb-Zn-Au-Ag and Cu-Au mineralisation in the Kassandra mine district, N. Greece : a metallogenetic model with regional economic implications?  PDF
A. Hahn, A. Rankin, P. Treloar, J. Naden, P. Forward, Σ. Π. Κίλιας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Palaeoenvironment of the Eocene-Oligocene of the northern Ukraine in the light of palynological analysis and comparison with coeval Carpathian strata  PDF
P. Gedl, T. Shevchenko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Hierarchical mapping of landforms from Digital Elevation Models (DEMs)  PDF
L. Dragut, C. Eisank
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sedimentary basind evolution and olistoliths formation : the cases of Carpathian and Sicilian regions  PDF
M. Cieszkowski, J. Golonka, F. Nigro, P. Renda, A. Slaczka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Correlation of the Triassic rocks in the Moesian platform (Bulgaria - Romania)  PDF
N. Botoucharov, H. Chemberski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mineral chemistry and geothermobarometry of the Kulu-Karacadag volcanic rocks, central Anatolia, Turkey : evidence for magma mixing  PDF
K. Asan, H. Kurt
 
Τόμ. 100 (2010) Phenomenon of mud volcanoes in western Romania as a geotourism object  PDF
G. Madeja, P. Mrowczyk
 
Τόμ. 100 (2010) Tectonics of the Klippen belt and Magura Nappe in the eastern part of the Pieniny mts. (western Carpathians, Poland and Slovakia) - New approaches and results  PDF
N. Oszczypko, E. Jurewicz, D. Plasienka
 
Τόμ. 99 (2010) Contents  PDF
 
Τόμ. 99 (2010) Geochemical characteristics of natural waters contaminated by hexavalent chromium, in eastern Sterea Hellas, Greece  PDF
Χ. Βασιλάτος, Ι. Μεγρέμη, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 99 (2010) Maastrichtian dinosaurs in SW Transylvania (Romania)  PDF
V. Codrea, C. Jipa-Murzea, Z. Csiki, O. Barbu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Relationship between the Cretaceous? "black shales" and Cretaceous oceanic red beds of the Grajcarek Succession-a geochemical approach (Pieniny Klippen Belt, west Carpathians, Poland)  PDF
P. Wojcik-Tabol, N. Oszczypko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Characterization of natural dimension stones used in Hungarian historic constructions; a case of the Ruin Garden in Szekesfehervar  PDF
Μ. Θεοδωρίδου, A. Torok
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sustainable aggregates resourse management: approach within South East Europe  PDF
S.V. Solar, D.J. Shields
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Application of geological mapping and teledetection techniques for indetification of olistrostromes and olistoliths in the Outer Carpathians  PDF
P. Rucinski, M. Firlinska, R. Chodyn, M. Cieszkowski, A. Swiader
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Structure of the Podhale basin - new insights from seismic data interpretation  PDF
K. Pisaniec, P. Krzywiec
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Holocene vegetation history and human impact in Beles (Belasitza) mountain  PDF
Σ. Παναγιωτίδης, E. Bozilova, Α. Γερασιμίδης, S. Tonkov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Record of two Alpine high-P metamorphic events in the Titaros ophiolite complex of the Pelagonian zone (Greece)  PDF
Ε. Μπρόσκος, Ι. Βαζιώτης, A. Krohe
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Biometrical study of post-cranial deer material from the Late Pleistocene of Crete and Karpathos  PDF
Ι. Μανιάκας, Γ. Ιλιόπουλος, Γ. Α. Λύρας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Late Neogene red clay in the Carpathian basin and its paleoclimatological implications  PDF
J. Kovacs, G. Ujvari, G. Varga
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Partial melting and genesis of HP graphite-bearing granulites in the Intermediate Unit of the central Rhodope Metamorphic Province, Greece  PDF
Ν. Κηπουρός, Σαράντης Δημητριάδης
 
226 - 250 από 272 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.