Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Subduction-related Jurassic gravity deposits in Bukk - Darno area, northeast Hungary  PDF
J. Haas, P. Pelikan, A. Gorog, P. Ozsvart, S. Jozsa, Sz. Kover
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) A latest Anisianradiolarite event in the High Karst Nappe in the Dinarides (Montenegro)  PDF
H.-J. Gawlick, S. Gorican, R. Lein, S. Missoni
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Post-subduction Pliocene-Quaternary magmatism in the south-east part of the Carpathian-Pannonian region : tectonic significance  PDF
H. Downes, I. Seghedi, L. Matenco, A. Szakacs, Z. Pecskay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Role of the olistostremes and olistoliths in tectonostratigraphic evolution of the Outer west Carpathians  PDF
M. Cieszkowski, J. Golonka, A. Slaczka, A. Waskowska-Oliwa
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Two partial melting events as recorded by the U-Th-Pb chronometer in monazite : LA- ICPMS in situ dating in metapelites from the Bulgarian central Rhodopes  PDF
V. Bosse, Z. Cherneva, P. Gautier, I. Gerdjikov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Gold-base metal deposits in Greece : genetic types and economic perspectives  PDF
Νίκος Δ. Αρβανιτίδης, Κ. Μιχαήλ, Κ. Παπαβασιλείου, Γ. Περαντώνης
 
Τόμ. 100 (2010) The geotourist assessment of the volcanic sites in Vtacnik Mts. (Slovakia, western Carpathians)  PDF
M. Gorna, J. Golonka
 
Τόμ. 100 (2010) Latest Jurassic - earliest cretaceous mass movements in the polish part of the Pieniny Klippen belt and Silesian unit (outer flysch Carpathians)  PDF
M. Krobicki, J. Golonka, T. Slomka
 
Τόμ. 99 (2010) Organizing Committee  PDF
 
Τόμ. 99 (2010) Preliminary data on the crystal - chemical characteristics of beryl from Cer Mt. (Serbia)  PDF
P. Tancic, M. Poznanovic, R. Dimitrijevic
 
Τόμ. 99 (2010) Biostratigraphy and palaeoenvironment of the upper cretaceous flysch sediments of the mestia - tianeti zone of the greater Caucasus fold system  PDF
T. Gavtadze, Kh. Mikadze, Z. Chkhaidze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Uranium and Thorium content in bone phases studies - a step to U-series dating of fossil bones  PDF
H. Hercman, G. Sujka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Petrological and petrochemical characteristics of the rocks of the Kushla caldera, east Rhodope massif  PDF
S. Georgiev, B. Yordanov, R. Nedyalkov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) First occurrence of rodingite in central Serbia  PDF
S. Dusanic, P. Tancic, D. Popovic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Jurassic to Early Cretaceous sediments of the Transdanubian range, Hungary - a unique tectonic unit within the Alpine - Carpathian system and its palaeogeographic provenance  PDF
G. Csaszar, H.-J. Gawlick
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geomorphologic landscapes of the central part of northern Eurasia  PDF
V. Bronguleev, M. Zhidkov, A. Makarenko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Large Scale geoelectrical survey of the Sarantaporon basin (Thessaly, Greece)  PDF
Α Ατζέμογλου, Π. Τσούρλος
 
Τόμ. 100 (2010) [Επιτροπές]  PDF
 
Τόμ. 100 (2010) Palaeoenvironmental reconstruction and climate change in south eastern Europe (neogene karlovo lignites, central Bulgaria)  PDF
M. Stefanova, S. P. Marinov, A. Zdravkov, J. Kortenski
 
Τόμ. 100 (2010) Natural reservoir systems in the tertiary section of the east Rhodope depression and perspectives for storage of natural gas and carbon dioxide  PDF
V. Balinov, M. Doncheva, E. Zaneva-Dobranova
 
Τόμ. 99 (2010) Seismic image of the top of Jurassic structure under polish outer Carpathians in the zone southeast of Krakow  PDF
P. Marzec, K. Pietsch, J. Golonka, R. Florek
 
Τόμ. 99 (2010) Ground surface movements in the area of salt exploitation in Tuzla (Bosnia and Herzegovina)  PDF
R. Celikovic, R. Dervisevic, I. Sijercic, R. Salihovic, F. Mancini, F. Stecchi
 
251 - 272 από 272 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.