Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tertiary magmatism in SW Bulgaria and eastern FYR Macedonia : geochemistry, geodynamic setting and relation to mineral resources  PDF
V.Georgiev S. Grozdev, A. von Quadt, I. Peytcheva, P. Marchev, T. Serafimovski, team SCOPES
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Upper Triassic (Norian) sedimentary evolution of the Slovenian basin (eastern southern Alps, W Slovenia)  PDF
L. Gale
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Middle Triassic mud-mound limestones from Mahmudia, Tulcea unit - north Dobrogean Orogen, Romania  PDF
L. Dobre, C. Panaiotu, E. Gradinaru
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Paleocene - eocene migmatites in the Bulgarian Rhodope revisited  PDF
Z. Cherneva
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Measurements of personal UV doses at different human activities  PDF
J. Biszczuk-Jakubowska
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mantle source characteristics of late miocene - pleistocene alkaline basalts, western Pannonian basin, Austria  PDF
Sh. Ali, Th. Ntaflos
 
Τόμ. 100 (2010) Overview of the UV activities in Belgium since the end of the eighties  PDF
D. Gillotay, D. Bolsee, C. Depiesse, F. Stevens
 
Τόμ. 100 (2010) Regional geology and correlation of the eastern Circum-Rhodope belt, Bulgaria - Greece  PDF
N. Bonev, Ανδρέας Κ. Μαγγανάς, L. Klain
 
Τόμ. 99 (2010) Rheological analysis of a sub-marine landslide in the Marmara sea (Turkey)  PDF
C. Gokceoglu, M. C. Tunusluoglu, T. Gorum, E. Gokasan, H. Tur, A. B. Tekkeli, F. Batuk, H. Alp
 
Τόμ. 99 (2010) Record of two alpine high-p metamorphic events in the titaros ophiolite complex of the Pelagonian zone (Greece)  PDF
Ε. Μπρόσκος, Ι. Μπαζιώτης, A. Krohe
 
Τόμ. 99 (2010) Tectono - sedimentary evolution of the eocene transgressive deposits in SW Turkey: an overview  PDF
E. Toker, F. Yagmurlu
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Hydrothermal Pb-Zn-Au-Ag and Cu-Au mineralisation in the Kassandra mine district, N. Greece : a metallogenetic model with regional economic implications?  PDF
A. Hahn, A. Rankin, P. Treloar, J. Naden, P. Forward, Σ. Π. Κίλιας
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Palaeoenvironment of the Eocene-Oligocene of the northern Ukraine in the light of palynological analysis and comparison with coeval Carpathian strata  PDF
P. Gedl, T. Shevchenko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Hierarchical mapping of landforms from Digital Elevation Models (DEMs)  PDF
L. Dragut, C. Eisank
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sedimentary basind evolution and olistoliths formation : the cases of Carpathian and Sicilian regions  PDF
M. Cieszkowski, J. Golonka, F. Nigro, P. Renda, A. Slaczka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Correlation of the Triassic rocks in the Moesian platform (Bulgaria - Romania)  PDF
N. Botoucharov, H. Chemberski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mineral chemistry and geothermobarometry of the Kulu-Karacadag volcanic rocks, central Anatolia, Turkey : evidence for magma mixing  PDF
K. Asan, H. Kurt
 
Τόμ. 100 (2010) Phenomenon of mud volcanoes in western Romania as a geotourism object  PDF
G. Madeja, P. Mrowczyk
 
Τόμ. 100 (2010) Tectonics of the Klippen belt and Magura Nappe in the eastern part of the Pieniny mts. (western Carpathians, Poland and Slovakia) - New approaches and results  PDF
N. Oszczypko, E. Jurewicz, D. Plasienka
 
Τόμ. 99 (2010) Contents  PDF
 
Τόμ. 99 (2010) Geochemical characteristics of natural waters contaminated by hexavalent chromium, in eastern Sterea Hellas, Greece  PDF
Χ. Βασιλάτος, Ι. Μεγρέμη, Μ. Οικονόμου-Ηλιοπούλου
 
Τόμ. 99 (2010) Maastrichtian dinosaurs in SW Transylvania (Romania)  PDF
V. Codrea, C. Jipa-Murzea, Z. Csiki, O. Barbu
 
251 - 272 από 272 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.