Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Composition of dust and the formation of black weathering crusts in Hungury and Germany  PDF
A. Torok, T. Licha, K. Simon, S. Siegesmund
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The quaternary lithostratigraphy aspects of the Wallachian Depression (Romania)  PDF
I. Stanoiu, L. G. Popescu, D. A. Popescu, S. Boengiu, F.F. Florea
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The seasonal variations of ultraviolet radiation result in changes of human serum bone turnover markers  PDF
Α Ν. Σαλτάμαυρος, Α. Τσεκούρας, Π. Μυλωνάς, Ευπραξία Λαμπροπούλου, Ν. Α. Γεωργόπουλος, Α. Καζαντζίδης, Α. Αργυρίου, Κ. Β. Μάρκου, Α Μπαής
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Seismicity in the southern part of the Harghita Mountains and its possible correlation with recent volcanic activity  PDF
M. Popa, M. Radulian, A. Szakacs, I. Seghedi, B. Zaharia
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Environmental assessment of potentially toxic trace elements in sediments of Fillipos B port, northern Aegean Sea-a comparison with other national and international coastal regions  PDF
Γ. Παπαστέργιος, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, J. L. Fernadez-Turiel, D. Gimeno
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Preliminary results on xenoliths in basaltic andesite subvolcanic body in the vicinity of Kroumovgrad, eastern Rhodopes, Bulgaria  PDF
R. Nedyalkov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) On the link between the formation of the Pannonian basin and the extensional collapse of the Dinarides  PDF
L. Matenco, M. Toljic, M. Ducea, M. Borgh
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Latest Jurassic - Earliest Cretaceous mass movements in the polish part of the Pieniny Klippen Belt and Silesian Unit (Outer Flysch Carpathians)  PDF
M. Krobicki, J. Golonka, T. Slomka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Isotopic tracking of the western Carpathians Hercynian granitic rocks sources  PDF
M. Kohut
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Lithostratigraphy of the Pleistocene deposits of Georgian sector of the Black Sea  PDF
G. Jaoshvili, L. Popkhadze, M. Tvalchrelidze
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sources of base, precious and rare metals during the Tethyan Phanerozoic evolution of the Caucasus and Pontides  PDF
V. Gugushvili, N. Popkhadze, T. Beridze, S. Khutsishvili
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geochemical and climatic parameters of environment versus isotopic composition of travertine in northern Slovakia  PDF
M. Gasiorowski, H. Hercman, M. Gradzinski, P. Smosna, M. Czop, J. Motyka
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The management of a sustainable touristic activity at the Lacu-Rosu touristic resort - within the "Bicaz Gorge - Hasmasul Mare" National Park  PDF
St. Dombay, Zs. Magyari-Saska, M. Seer
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Water ages in thermal system of Podhale basin, Inner Carpathians, southern Poland  PDF
J. Chowaniec, A. Zuber
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Regional geology and correlation of the eastern Circum - Rhodope belt, Bulgaria - Greece  PDF
N. Bonev, Α. Γ. Μαγγάνας, L. Klain
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Devonian stratigraphy and depositional environment of the Moesian platform, NE Bulgaria  PDF
P. Andreeva, I. Boncheva, I. Lakova, S. Yanev, D. Ivanova
 
Τόμ. 100 (2010) The best geotouristic objects of the Silesian unit, outer flysch Carpathians in the vicinity of Krakow, Poland  PDF
M. Doktor, J. Golonka, A. Waskowska, T. Slomka
 
Τόμ. 100 (2010) The lower Danube valley. Geological structure and evolution during the pliocene-quaternary  PDF
P. Enciu
 
Τόμ. 99 (2010) Author index  PDF
 
Τόμ. 99 (2010) Fe - Mn nodular concretions associated with middle Jurassic oceanic melange (Argolis, Greece)  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sulfate redistribution in the convective clouds  PDF
D. Vujovic, M. Curic
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An olistolith with continuous latest Bajocian to late enomanian pelagie deposition within the Bornova Flysch Zone in Western Turkey : Radiolarian Assemblages  PDF
U.K. Tekin, M. C. Goncuoglu, S. Uzuncimen
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Contribution of gravity data interpretation to the seismotectonic model compilation-an example from Bulgaria EC8 implementation  PDF
S. Simeonova, P. Trifonova, D. Solakov, P. Stavrev
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) An evaluation of High Resolution Mapping Techniques for Documenting Submerged Archaelogical Sites  PDF
C. Roman, G. Inglis, D. Coleman, R. Ballard, B. Buxton, T. Turanli, K. L. Croff
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Olistostromes and olistoliths: a historical review and modern perspectives  PDF
G. A. Pini, A. Camerlenghi, K. Ogata, A. Festa, D. S. Cowan, R. Urgeles
 
51 - 75 από 272 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.