Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Numerical analysis of shallow landsliding - an option to substantiate mass movement hazard assessment (case study in Beskid Niski, Polish Flysch Carpathians)  PDF
T. Mrozek, L. Zabuski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Application of regionalized variable theory in analysis of morphological phenomena of the Herzegovina karst  PDF
P. Marijanovic, M. Prskalo, A. Colak
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Tectonostratigraphic terranes in the Circum-Pannonian region (pre-Neogene basement of the Pannonian Basin and its Alpine-Carpathian-Dinaridic frame) : a school example of exotic terranes  PDF
S. Kovacs, J. Vozar, Stevan Karamata, F. Ebner, J. Haas, M. Sudar, A. Vozarova, E. Gradinaru, J. Mello, L. A. Palinkas
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Petrochemical signatures of Sarmatian volcanic rocks in the mineralized and unmineralized areas of the Tokaj Mountains, NE Hungary  PDF
P. Kiss, F. Molnar, K. Gmeling, Z. Pecskay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Palaeoclimate reconstructions for the Late Miocene in the southeast Bulgaria using pollen data from the Tundzha Basin  PDF
D. Ivanov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Chromites from Vourinos complex mines and their alteration  PDF
G. Grieco, A. Merlini
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The Certej hydrothermal ore deposit (Apuseni Mts., Romania) : fluid inclusions, types and age of the related hydrothermal alteration  PDF
A. Gal, F. Molnar, A. Szakacs, F. Kristaly, T. G. Weiszburg, Z. Pecskay
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The geotourist development on the example of the area of Jasieniowa Mt. (western Carpathians flysch, Poland)  PDF
P. Dmytrowski, M. Gorna
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Urban paleoseismology : case studies from Thessaloniki, Greece  PDF
Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Α. Ζερβοπούλου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Top of geological maps creation in the last forty years in the Slovak Republic : a new general geological map 1 : 200 000  PDF
V. Bezak, L. Hrasko
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The timing of volcanism and associated precious metal mineralization in the Apuseni mountains, Romania  PDF
D. Alderton, Z. Pecskay, L. Snee
 
Τόμ. 100 (2010) The current state of conservation of Romanian stone monuments  PDF
I. Sandu, M. Branzila, O.-G. Iancu, I. G. Sandu, V. Vasilasche, A. V. Sandu
 
Τόμ. 100 (2010) The palaeogeographic position of the Jadar block (Vardar zone, NW Serbia) in the early carboniferous  PDF
D. Korn, M. Sudar, M. Novak, D. Jovanovic
 
Τόμ. 99 (2010) Monitoring mineral extraction and processing sites in west and south west Romania by remote sensing-derived information and laboratory analyses  PDF
A.-M. Vijdea, G. Bindea, M. Zoran, O. Coltoi, C. Dumitrica
 
Τόμ. 99 (2010) Organic matter composition and maturity of the Callovian (middle Jurassic) sediments from Lithuania  PDF
L. Marynowski, M. Zaton, L. Karwowski
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Spatial and temporal variations in the geochemistry of suspended particulate matter in the shallow deltaic embayment of northern Thermaikos gulf, Greece  PDF
Κ. Τσομπανόγλου, Α. Τσιραμπίδης, Κ. Αλμπανάκης, Ε. Κρασακοπούλου, Άρης Παπαγεωργίου, Χ. Αναγνώστου
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Observations and modeling of moisture and decay patterns in stone monoliths in Southern England  PDF
H. A. Viles, J. Eklund, A. Hamilton, C. Hall
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) The role of the time factor in the hydrothermal metallogenesis related to the Neogene volcanism in the Carpathian-Pannonian Region  PDF
A. Szakacs, J. Lexa, F. Molnar, I. Seghedi, M. Kovacs, Z. Pecskay, I. Marton
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Seismotectonic model on geological data for 1892 Dulovo earthquake, lower Danube valley  PDF
S. Shanov, A. Radulov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Mineral, thermal amd therapeutic waters of the Polish carpathians  PDF
L. Rajchel, J. Rajchel
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Age and source heterogeneities in the rocks of Lutzkan and Ruy plutons, Bulgaria: some thoughts about their relation to the Au-mineralization at ''Zlata'' deposit  PDF
I. Peytcheva, A. von Quadt, M. Dyulgerov, R. Nedialkov
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Geological features of Kisla dome structure in South of Isparta and its tectonic evolution, SW Turkey  PDF
N. Ozgur, F. Yagmurlu, Z. Kamaci, M. Senturk, T.A. Calliskan
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Age and evolution of the Wetterstein Carbonate Platform in SW Serbia (Zlatibor Mountain)  PDF
S. Missoni, M. N. Sudar, H.-J. Gawlick, D. Jovanovic, R. Lein
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Sarmatian Heraclites, migration bitumens, fault tectonics, and hydrocarbon potential affshore Crimea  PDF
V. I. Lysenko, A. A. Kitchka, V. V. Yudin
 
Τόμ. 39, Αρ. 1/2 (2010) Palaeoenvironment of the eastern Mediterranean Miocene hominoids  PDF
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
76 - 100 από 272 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.